Főoldal » Archív » Zaklatta volt élettársát, mert nem tudta elviselni a szakítást

A Püs­pök­la­dá­nyi Járá­si Ügyész­ség zak­la­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat az ellen a püs­pök­la­dá­nyi férfi ellen, aki tavaly év végén több száz­szor hívta mobil­te­le­fo­non volt élet­tár­sát, és leg­alább 200 szö­ve­ges üze­ne­tet kül­dött neki, melyek­ben az asszonyt meg is fenyegette. 

A vád­lott és a sér­tett élet­tár­si kap­cso­lat­ban éltek Püs­pök­la­dány­ban, élet­kö­zös­sé­gük azon­ban 2017. decem­be­rét meg­elő­ző­en megszakadt.

A püs­pök­la­dá­nyi férfi a tör­tén­te­ket nem volt képes fel­dol­goz­ni, ezért 2017. decem­ber 5-e és 2018. janu­ár 10-e között rend­sze­re­sen hívo­gat­ta a sér­tet­tet mobil­te­le­fo­non, illet­ve az asszony mobil­te­le­fon­já­ra rövid szö­ve­ges üze­ne­te­ket kül­dött. A vád­lott a fenti idő­szak­ban közel 500 tele­fon­hí­vást kez­de­mé­nye­zett és több mint 200 szö­ve­ges üze­ne­tet kül­dött a sér­tett­nek, és ezál­tal őt rend­sze­re­sen hábor­gat­ta, min­den­na­pi élet­vi­te­lé­be önké­nye­sen beavatkozott.

A vád­lott a fenti idő­szak­ban több alka­lom­mal kül­dött olyan szö­ve­ges üze­ne­tet a sér­tett­nek, amely­ben agyon­ve­rés­sel, illet­ve meg­ölés­sel fenyegette.

A sér­tett a sérel­mé­re elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mény kap­csán a nyo­mo­zás során magán­in­dít­ványt ter­jesz­tett elő.

A Püs­pök­la­dá­nyi Járá­si Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő vád­lott ellen volt élet­társ sérel­mé­re, sze­mély elle­ni erő­sza­kos cse­lek­ménnyel fenye­get­ve, foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett zak­la­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Püs­pök­la­dá­nyi Járás­bí­ró­sá­gon. A vád­irat­ban pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.