Főoldal » Archív » Záróra után verekedett össze a kocsmárossal az ittas vendég

Társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett garáz­da­ság vét­sé­gé­vel vádol­ja a Gyön­gyö­si Járá­si Ügyész­ség azt a 49 éves fér­fit, aki zár­óra után vere­ke­dett össze a helyi kocs­má­ros­sal, miu­tán több­szö­ri fel­szó­lí­tás­ra sem volt haj­lan­dó elhagy­ni az ivót.

A férfi 2017 júni­u­sá­ban, a dél­utá­ni órák­tól, a gyön­gyö­si autó­busz pálya­ud­va­ron lévő ven­dég­lá­tó egy­ség­ben ita­lo­zott. Ami­kor az üze­mel­te­tő és a fele­sé­ge este zárni készül­tek, több­ször is távo­zás­ra szó­lí­tot­ták fel a vád­lot­tat, aki azon­ban ennek nem akart ele­get tenni, ezért össze­szó­lal­koz­tak. A vita során a kocs­má­ros meg­húz­ta a vád­lott fülét, ami miatt a férfi annyi­ra fel­dü­hö­dött, hogy a kezé­ben lévő tás­ká­val elkezd­te őt ütle­gel­ni. A köl­csö­nös dula­ko­dás során a kocs­má­ros a föld­re került, ahol a vád­lott több­ször meg­ütöt­te ököl­lel, majd három­szor még bele is rúgott. A vere­ke­dés­nek végül a föl­dön fekvő férfi fele­sé­ge vetett véget.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a kocs­má­ros nem szen­ve­dett sérü­lést, míg a vád­lott könnyű, zúzó­dá­sos sérü­lé­se­ket szerzett.

A Gyön­gyö­si Járá­si Ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt, míg a kocs­ma üze­mel­te­tő­jé­vel szem­ben - még az új Be. hatály­ba lépé­se előtt, a koráb­bi bün­te­tő­el­já­rá­si sza­bá­lyok sze­rint eljár­va - a vád­eme­lés elha­lasz­tá­sá­ról határozott.