Főoldal » Hírek » Zárt rakterű áruszállító gépkocsiban csempészte az embereket - FOTÓVAL - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indult ügy­ben a Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a letar­tóz­ta­tá­sa meg­hosszab­bí­tá­sát annak a román állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­nak, aki a gyanú sze­rint zárt rak­te­rű gép­jár­mű­ben közel egy tucat ille­gá­lis határ­át­lé­pőt szállított. 

Az indít­vány sze­rint a férfi 2021. júli­us 24-én 7 óra körül, Magyar­or­szág terü­le­tén, a magyar-szerb állam­ha­tár tér­sé­gé­ben, egy lakott terü­le­ten kívü­li, erdős terü­le­ten a német honos­sá­gú zárt rak­te­rű, áru­szál­lí­tó gép­ko­csi­ba össze­sen 11 fő, afgán állam­pol­gár­sá­gú sze­mélyt vett fel azért, hogy őket jog­el­le­ne­sen Auszt­ri­á­ba szállítsa.

A Komárom-Esztergom megyei rend­őr­jár­őrök 2021. júli­us 24-én 13 óra 10 perc­kor, az M1 autó­pá­lya Auszt­ria felé veze­tő olda­lán, a 83. km szel­vény­ben ellen­őr­zés alá von­tak a férfi által veze­tett jár­mű­vet, amely­ben a jog­el­le­nes határ­át­lé­pő­ket  megtalálták.

A nyo­mo­zó ható­ság által készí­tett fotók http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/kisigmand-kozeleben-bukott-le-az olda­lon tekint­he­tők meg.

A Komá­ro­mi Járás­bí­ró­ság az elkö­ve­tő letar­tóz­ta­tá­sát 2021. júli­us 26-án ren­del­te el egy hónap­ra a bizo­nyí­tás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak meg­aka­dá­lyo­zá­sa és a jelen­lé­té­nek biz­to­sí­tá­sa érdekében.

A Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak három hónap­pal tör­té­nő meghosszabbítását.