Főoldal » Archív » Zebrán átkelő gyalogost bántalmazott egy sofőr – vádemelés

A vád­lott sza­bály­ta­la­nul köz­le­ke­dett a gép­ko­csi­já­val, amit a zeb­rán átke­lő gya­lo­gos szóvá tett. A 46 éves sofőr ezután ütöt­te meg a másik fér­fit, aki élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket szenvedett.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2016. augusz­tus 3-án dél­után Buda­pes­ten, egy XV. kerü­le­ti bevá­sár­ló­köz­pont par­ko­ló­já­ban köz­le­ke­dett a gép­ko­csi­já­val. A par­ko­ló terü­le­tén, a főbe­já­rat előt­ti útsza­ka­szon a vád­lott – a menet­iránnyal ellen­té­tes for­gal­mi sávba áttér­ve – áthaj­tott egy gyalogos-átkelőhelyen, ame­lyen a sér­tett ekkor már meg­kezd­te az áthaladást.

A sér­tett trá­gár sza­vak­kal kifo­gá­sol­ta a vád­lott köz­le­ke­dé­sét, aki emi­att agresszív lett. Meg­állt, kiszállt a gép­ko­csi­ból, oda­ment a sér­tett­hez, majd rövid szó­vál­tást köve­tő­en a fér­fit ököl­lel az arcán meg­ütöt­te. Az ütés hatá­sá­ra a sér­tett a föld­re esett, amely­nek során a fejét nagy erő­vel a járda asz­falt­bur­ko­la­tá­ba ütöt­te, és elve­szí­tet­te eszméletét.

A vád­lott ekkor vissza­szállt a gép­ko­csi­já­ba, és elhaj­tott a hely­szín­ről. A cse­lek­ményt ész­le­lő járó­ke­lők érte­sí­tet­ték a men­tő­ket, akik az élet­ve­szé­lyes kopo­nya­tö­rést, illet­ve agy­zú­zó­dást szen­ve­dett sér­tet­tet kór­ház­ba szállították.

A sér­tett sérü­lé­sé­vel kap­cso­la­to­san jelen­leg a mara­dan­dó fogya­té­kos­ság, súlyos egész­ség­rom­lás kiala­ku­lá­sa sem zár­ha­tó ki.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot az ille­té­kes bíró­ság­ra, és vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vádiratban.