Főoldal » Hírek » Zebrán ütötte el a gyalogost a figyelmetlen sofőr - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járási Ügyész­ség köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot azzal a har­min­cas éve­i­ben járó nővel szem­ben, aki a vád sze­rint kanya­ro­dá­sa­kor ütöt­te el a jól belát­ha­tó gyalogos-átkelőhelyen sza­bá­lyo­san köz­le­ke­dő sér­tet­tet Fonyódon.

A vád­irat sze­rint a köz­le­ke­dé­si sza­bály­sér­tés miatt koráb­ban már fele­lős­ség­re vont vád­lott 2021 janu­ár­já­ban Fonyód belvá­ro­sá­ban autó­zott, ami­kor az egyik útke­resz­te­ző­dés­nél balra akart kanya­rodni.

A sér­tett ugyan ennél a keresz­te­ző­dés­nél kívánt átmen­ni, meg­ál­lást és körül­te­kin­tés után már a zeb­rán haladt, ami­kor a vád­lott kanya­rod­ni kez­dett. A vád­lott figyel­met­len­sé­ge miatt azon­ban nem ész­lel­te idő­ben a gya­lo­gost, és hiába fékezett, a fele­ző­vo­nal köze­lé­ben lévő sér­tet­tet jár­mű­ve bal olda­li részé­vel elütötte.

A vád­lott durva sza­bály­sze­gé­se miatt a vét­len sér­tett 5-6 hét alatt gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, mivel arcá­ra esett, így az orra és az arc­csont­ja is több helyen eltörött.

Az ügyész­ség a Fonyó­di Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban pénz­bün­te­tést és köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott a vád­lot­tal szemben.

A fel­hasz­nált fény­ké­pet a fonyódi rendőrök a hely­szí­ni szem­le során készítették.