Főoldal » Archív » Zöld teának álcázva, légi úton hozatták Kenyából Magyarországra a drogot, majd Európában terítették - vádemelés

A Fővá­ro­si Főügyész­ség jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt emelt vádat egy magyar­or­szá­gi lakó­he­lyű nigé­ri­ai állam­pol­gár és egy lon­do­ni lakó­he­lyű, szo­má­li­ai szár­ma­zá­sú brit állam­pol­gár ellen, akik a khat nevű drog Kenyá­ból Magyar­or­szág­ra csem­pé­sze­té­vel, majd euró­pai terí­té­sé­vel foglalkoztak.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a nigé­ri­ai férfi egy magyar cég ügy­ve­ze­tő­je­ként – bűn­tár­sai inst­ruk­ci­ói sze­rint –, a cég nevé­ben 2015. decem­be­ré­től 2016. ápri­li­sá­ig több alka­lom­mal zöld tea­ként álcá­zott un. khat nevű dro­got ren­delt légi úton Nai­ro­bi­ból Buda­pest­re, majd annak vám­ke­ze­lé­sét elin­téz­te. Az I. r. vád­lott az össze­sen 12 alka­lom­mal beho­zott, mint­egy 2500 kilo­gramm össz­tö­me­gű kábí­tó­szert a kül­de­mény valós tar­tal­má­ról infor­má­ci­ó­val nem ren­del­ke­ző magyar fuva­ro­zó cég meg­bí­zá­sá­val Auszt­ri­á­ba, Dáni­á­ba és az Egye­sült Király­ság­ba a tár­sa­i­hoz - ez utób­bi ese­té­ben a brit állam­pol­gár II. r. vád­lott­hoz - szál­lít­tat­ta. A II. r. vád­lott fél­test­vé­re volt az, aki Kenyá­ból a szál­lí­tás útvo­na­lát meg­szer­vez­te, köz­tük az I. r. vád­lot­tat is uta­sí­tá­sok­kal látta el.

A bűn­tár­sak a cso­mag fel­adá­sát köve­tő­en a lep­le­zés érde­ké­ben menet köz­ben vál­toz­tat­tak a konk­rét  úti célon, illet­ve Bécs­ben egy bérelt rak­tár­he­lyi­sé­get is fenn­tar­tot­tak az áru tárolására.

A for­du­lat akkor követ­ke­zett be, ami­kor az árut szál­lí­tó magyar fuva­ro­zó cég sofőr­jét 2016. már­ci­u­sá­ban Dover­nél az angol ható­sá­gok, majd ápri­lis ele­jén a német-dán hatá­ron a dán ható­sá­gok ellen­őr­zés alá von­ták, és meg­ta­lál­ták a rak­tér­ben a kábí­tó­szert. A vád­lot­tak és bűn­tár­sa­ik arra gya­na­kod­tak, hogy a magyar fuva­ro­zó cég „elté­rí­tet­te” a szál­lít­mányt, ezért a II. r. vád­lott Magyar­or­szág­ra uta­zott azért, hogy az I. r. vád­lott­nak pénzt adjon a követ­ke­ző, Liszt Ferenc repü­lő­tér­re érke­ző –  mint­egy 134 kilo­gramm mennyi­sé­gű – szál­lít­mány vám­ke­ze­lé­sé­hez, és saját teher­au­tó bérléséhez.

A meg­be­szél­tek sze­rint az I. r. vád­lott 2016. ápri­lis 18. nap­ján át akar­ta venni a szál­lít­mányt a rep­té­ren, de kevés volt a nála lévő, vám­ke­ze­lés­re szánt összeg, ezért 2016. ápri­lis 19-én a II. r. vád­lot­tól kapott továb­bi pénz­összeg­gel vissza­ment a rep­tér­re, azon­ban a 18 kar­ton­do­boz­nyi cso­ma­got már nem tudta átven­ni, mert a magyar rend­őr­ség elfog­ta őt, majd a II. r. vád­lot­tat is.

A koráb­ban őri­zet­ben, elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban, majd házi őri­zet­ben, jelen­leg Magyar­or­szá­gon bűn­ügyi fel­ügye­let hatá­lya alatt álló vád­lot­tak tet­tü­kért akár élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tést is kaphatnak.