Főoldal » Hírek » Zsarolás szexuális kapcsolatért - a Baranya Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség sze­xu­á­lis kény­sze­rí­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat egy férfi ellen, aki a nála lévő intim képek­kel, vide­ó­val zsa­rolt egy fia­tal nőt azért, hogy vele sze­xu­á­lis kap­cso­lat­ba kerüljön. 

A férfi egy közös­sé­gi olda­lon vette fel a kap­cso­la­tot fia­tal lányok­kal, akik­nek azt állí­tot­ta magá­ról, hogy fotós. Ezután a férfi fotó­zást aján­lott a lányok­nak, akik­hez ennek során pró­bált köze­led­ni, több alka­lom­mal sze­xu­á­lis aján­la­tot is tett nekik.

A sér­tet­tel 2020. októ­be­ré­ben vette fel a kap­cso­la­tot az alkal­ma­zá­son keresz­tül, ahol több­ször beszél­get­tek. A férfi a beszél­ge­té­sek során fel­aján­lot­ta a sér­tett­nek, ha egy barát­nő­jé­vel együtt a laká­sá­ra men­nek, ahol intim fel­vé­te­le­ket készít­het róluk, úgy cse­ré­be 150.000 forin­tot ad. Ezután a vád­lott a sér­tet­tel és annak barát­nő­jé­vel talál­ko­zott, ahol meg­ál­la­pod­tak abban, hogy a férfi a fia­tal nők­ről video­fel­vé­telt fog készí­te­ni, ami­ért a lányok a kial­ku­dott díja­zás­ban része­sül­nek. Ezt köve­tő­en a férfi a lányok­kal külön­bö­ző sze­xu­á­lis cse­lek­mé­nye­ket vég­zett, ame­lyek­ről video­fel­vé­te­le­ket készí­tett, azon­ban ezt köve­tő­en az ígért pénzt nem adta át.

A nő több­ször kérte a fér­fi­től az ígért össze­get, aki ekkor meg­fe­nye­get­te őt, mely sze­rint csak akkor fize­ti ki a pénzt, amennyi­ben ismét sze­xu­á­lis kap­cso­lat­ba lép vele. A férfi több­ször jelez­te a nőnek, hogy amennyi­ben nem haj­lan­dó vele sze­xu­á­lis kap­cso­la­tot léte­sí­te­ni, úgy a nála lévő video­fel­vé­te­le­ket nyil­vá­nos­ság­ra hozza, és elkül­di a sér­tett barátainak.

A sér­tett idő­pon­tot egyez­te­tett a fér­fi­vel, azon­ban a talál­ko­zót meg­elő­ző­en a rend­őr­sé­gen fel­je­len­tést tett, így a rend­őrök érkez­tek a férfi lakására.

Az elkö­ve­tő cse­lek­mé­nye a sze­xu­á­lis kény­sze­rí­tés bűn­tett meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas, mely bűn­cse­lek­mény 1 évtől 5 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel büntetendő.