Főoldal » Egyéb kategória » A szalámitól a halasi csipkéig – sorozatbetörők ellen emeltek vádat Kiskunhalason

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség több­rend­be­li lopás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt vádat emelt egy 40 éves kis­kun­ha­la­si férfi és két bűn­tár­sa ellen, akik 2018 szep­tem­be­re és 2019 feb­ru­ár­ja között több mint 25 házat és gép­ko­csit tör­tek fel, hogy kész­pénzt, éksze­re­ket és más érté­ke­ket lop­ja­nak.

A 40 éves kis­kun­ha­la­si vád­lott és egyik bűn­tár­sa, egy 43 éves kis­kun­ha­la­si férfi elha­tá­roz­ták, hogy lakat­lan kis­kun­ha­la­si házak­ba tör­nek be és onnan érté­ke­ket - első­sor­ban kész­pénzt és arany éksze­re­ket – lop­nak.

A vád­lot­tak 2018 szep­tem­be­re és 2019 feb­ru­ár­ja között együtt össze­sen 22 ingat­lan­ba men­tek be, a leg­több eset­ben az ajtó vagy az ablak betö­ré­sé­vel, de volt olyan ház is ahova ron­gá­lás nél­kül jutot­tak be. A két vád­lott a háza­kon kívül három par­ko­ló autót is fel­tört, ame­lyek közül egyet 90.000 forint kárt okoz­va meg­ron­gál­tak, a másik­ból kész­pénzt, zálog­je­gye­ket és okmá­nyo­kat lop­tak, míg a har­ma­dik gép­ko­csi ese­té­ben zsák­mány nél­kül távoz­tak.

A fel­tört házak ese­té­ben a vád­lot­tak válo­ga­tás nél­kül vit­ték az érté­ke­ket: javá­ban fest­mé­nye­ket, éksze­re­ket, beren­de­zé­si tár­gya­kat lop­tak, de hala­si csip­két, szar­vas tró­fe­át és sza­lá­mi­kat is zsák­má­nyol­tak. Több eset­ben csak kuta­tást végez­tek, de nem tud­tak sem­mit elvin­ni.

A 40 éves férfi egye­dül is fel­tört egy garázst, de innen nem vitt el sem­mit. Egy betö­rést pedig az ügy har­ma­dik vád­lott­já­val, egy 37 éves kis­kun­ha­la­si fér­fi­vel együtt köve­tett el, ekkor Har­ka­kö­töny­ben egy tanyát tör­tek fel, ahon­nan hűtő­szek­rényt, fagyasz­tót és egyéb tár­gya­kat lop­tak.

A sér­tet­te­ket ért tel­jes kár több mint 3 mil­lió forint volt, ezen belül a leg­ki­sebb zsák­mány 10.000, míg a leg­na­gyobb több mint 1 mil­lió forint volt. A kár egy része meg­té­rült.

A vád­lot­tak közül a két idő­sebb férfi letar­tóz­ta­tás­ban van, míg a 37 éves vád­lott sza­bad­lá­bon véde­ke­zik. A járá­si ügyész­ség a vád­lot­ta­kat több­rend­be­li lopás bűn­tet­té­vel és vét­sé­gé­vel, vala­mint ron­gá­lás és köz­ok­irat­tal vissza­élés vét­sé­gé­vel vádol­ja azzal, hogy a 37 éves vád­lott­nak csak egy lopás miatt kell felel­nie. A vád­lot­tak bűnös­sé­gé­ről a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.