Főoldal » Hírek » Adománygyűjtést színleltek a csalók – videóval, fotókkal – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

Három férfi és egy nő siket-néma, hát­rá­nyos hely­ze­tű gyer­me­kek javá­ra szín­lel­tek ado­mány­gyűj­tést azért, hogy a jóhi­sze­mű­ek meg­té­vesz­té­sé­vel jus­sa­nak pénz­hez.

A vád­irat sze­rint a román állam­pol­gár­sá­gú vád­lot­tak - három férfi és egy nő - meg­ál­la­pod­tak abban, hogy magu­kat egy hát­rá­nyos hely­ze­tű sze­mé­lye­ket segí­tő civil szer­ve­zet kép­vi­se­lő­jé­nek adják ki, és ennek kere­té­ben jóté­kony célú ado­mány­gyűj­tést szín­lel­nek. Az elkö­ve­tők a meg­té­vesz­tés érde­ké­ben az egyik nem­zet­kö­zi segély­szer­ve­zet fel­ira­tá­val ellá­tott, fik­tív ada­tok­kal kitöl­tött for­ma­nyom­tat­vá­nyo­kat hasz­nál­tak. A for­ma­nyom­tat­vá­nyok siket-néma, hát­rá­nyos hely­ze­tű gye­re­kek javá­ra tör­té­nő ado­mány­gyűj­tés­ről szól­tak. A vád­lot­tak­nak nem állt szán­dé­ká­ban a kapott pénz­össze­gek jóté­kony célra for­dí­tá­sa, azt maguk­nak akar­ták meg­sze­rez­ni.

A csa­lók 2019. novem­ber 1-jén a for­ma­nyom­tat­vá­nyo­kat az V. kerü­let, Deák Ferenc téren, Vörös­mar­ty téren, vala­mint a Pári­zsi utcá­ban adták át a járó­ke­lők­nek azért, hogy ado­mány­gyűj­tés­sel pénzt sze­rez­ze­nek. Egyi­kük össze­sen három sér­tet­tet ejtett téve­dés­be, akik közül ket­ten, fejen­ként 1.500 forin­tot, a har­ma­dik sér­tett pon­to­san nem ismert össze­get adott át. A vád­lot­tak össze­sen 50.000 forin­tot meg nem hala­dó kárt okoz­tak. Cse­lek­mé­nyü­ket a hely­szín köze­lé­ben szol­gá­la­tot tel­je­sí­tő rend­őrök ész­lel­ték, akik intéz­ked­tek. 

2019. decem­ber 7-én hár­man Len­ti­be men­tek, ahol az egyi­kük egy áru­ház par­ko­ló­já­ban magát siket-némának tet­tet­te, miköz­ben a for­ma­nyom­tat­vá­nyo­kat átad­ta a járó­ke­lők­nek. Az egyik járó­ke­lő 1.000 forin­tot adott át a csa­ló­nak. 

A Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség az elkö­ve­tő­ket sza­bály­sér­té­si érték­re, bűn­szö­vet­ség­ben, üzlet­sze­rű­en, jóté­kony célú ado­mány­gyűj­tést szín­lel­ve elkö­ve­tett csa­lá­sok vét­sé­gé­vel vádol­ja. A kerü­le­ti ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság bün­te­tő­vég­zés­sel hoz­zon érde­mi dön­tést, és pénz­bün­te­tést szab­jon ki.

A fotó­kat a rend­őr­ség készí­tet­te a szem­lén. A fel­vé­te­len a szín­lelt ado­mány­gyűj­té­sek­ről lát­ha­tó­ak rész­le­tek.