Főoldal » Egyéb kategória » Autójából akarta kirángatni a taxist egy veszprémi férfi

Garáz­da­ság vét­sé­ge miatt emelt vádat a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség egy férfi ellen, aki 2019 októ­be­ré­ben taxist bán­tal­ma­zott Veszp­rém bel­vá­ro­sá­ban.

A har­minc­nyolc éves hely­be­li férfi késő este isme­rő­se­i­vel egy bel­vá­ro­si szó­ra­ko­zó­he­lyen mula­tott, ahon­nan kijár­tak dohá­nyoz­ni az utcá­ra. A vád­irat sze­rint az egyik ilyen alka­lom­mal a szűk utcán álló tár­sa­ság egyik tag­ját egy éppen arra köz­le­ke­dő, és uta­so­kat szál­lí­tó taxi a jobb olda­li vissza­pil­lan­tó tük­ré­vel súrol­ta.

Emi­att az ittas vád­lott a pár méter után meg­ál­ló taxi után sie­tett, kér­dő­re vonta annak sofőr­jét, ami­ért túl közel haladt el mel­let­tük, majd pró­bál­ta a taxist a lábá­nál fogva kirán­gat­ni a gép­jár­mű­ből. Miu­tán ez nem sike­rült, nagy erő­vel becsap­ta a jármű ajta­ját, és bele­rú­gott a taxi olda­lá­ba, mely­nek követ­kez­té­ben az ajtó behor­padt, s ezzel a taxis­nak 46 482 forint kára kelet­ke­zett.

A vád­lott cse­lek­mé­nye a jelen­lé­vők­ben meg­bot­rán­ko­zást vál­tott ki.

Az ügyész­ség a ter­helt­tel szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lát és az elkö­ve­tő pró­bá­ra bocsá­tá­sát indít­vá­nyoz­ta a Veszp­ré­mi Járás­bí­ró­sá­gon.