Főoldal » Egyéb kategória » Az apa árulta, a fia szállította a vevőknek a tiltott teljesítményfokozó szereket

A Tata­bá­nyai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett tel­je­sít­mény­fo­ko­zó szer­rel vissza­élés bűn­tet­te miatt emelt vádat egy apá­val és a fiá­val szem­ben.

Az egyik férfi évek óta test­épí­tés­sel és külön­fé­le táp­lá­lék­ki­egé­szí­tők for­gal­ma­zá­sá­val fog­lal­ko­zik, emel­lett Tata­bá­nyán egy üzle­tet is működ­tet. A férfi 2015 és 2016 között Magyar­or­szá­gon nem enge­dé­lye­zett, til­tott tel­je­sít­mény­fo­ko­zó készít­mé­nye­ket – növe­ke­dé­si hor­mont és ana­bo­li­kus sze­re­ket tar­tal­ma­zó tab­let­tá­kat, ampul­lá­kat – szer­zett be, melye­ket jöve­de­lem­ki­egé­szí­tés cél­já­ból adott el a vevő­i­nek.

A fia­ta­labb férfi az apja meg­bí­zá­sá­ból szál­lí­tott a tata­bá­nyai és a doro­gi vevők részé­re til­tott tel­je­sít­mény­fo­ko­zó sze­re­ket, majd a pénzt átad­ta az édes­ap­já­nak.

Az egy évtől öt évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­tet­he­tő bűn­cse­lek­ményt az apa tet­tes­ként, a fia bűn­se­géd­ként követ­te el.

A fér­fi­ak bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­ről a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság dönt.