Főoldal » Archív » Bombariadóval akart kárt okozni a munkáltatójának

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség a köz­ve­széllyel fenye­ge­tés bűn­tet­te és a kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­se bűn­tet­te miatt indult ügy­ben indít­vá­nyoz­ta a letar­tóz­ta­tá­sa meg­hosszab­bí­tá­sát annak a fér­fi­nak, aki bom­ba­ri­a­dó elő­idé­zé­sé­vel  akart kárt okoz­ni mun­kál­ta­tó­já­nak.

A gyanú sze­rint a férfi 2019. júni­us 21-én rábír­ta gyer­mek­ko­rú fia fia­tal­ko­rú barát­nő­jét, hogy tele­fo­non hívja fel az esz­ter­go­mi gyá­rat és közöl­je, hogy a gyár­ban bomba fog rob­ban­ni, ezért ürít­sék ki a terü­le­tét. A fel­buj­tás­nak a fia­tal­ko­rú elkö­ve­tő 14 óra 30 perc­kor  ele­get tett.  A tele­fo­ná­lás után a cég érte­sí­tet­te a rend­őr­sé­get, majd a gyár terü­le­tét sza­ka­szo­san kiürí­tet­ték. A bom­ba­ku­ta­tás miatt a cég műkö­dé­se rész­le­ge­sen több órára leállt, így kb. tíz mil­lió forint kár kelet­ke­zett.

A férfi a cse­lek­mé­nyét azért követ­te el, mert bosszút akart állni a gyá­ron egy koráb­bi sérel­me miatt.

A férfi bün­te­tett elő­éle­tű, több­szö­rös vissza­eső, bün­te­tő­el­já­rás van vele szem­ben lopás bűn­tet­te miatt, amely ügy­ben az ügyész­ség a vád­eme­lés­ről a http://ugyeszseg.hu/feszitovasat-hasznaltak-a-betoreshez-vademeles/ olda­lon adott ki saj­tó­köz­le­ményt.

A férfi letar­tóz­ta­tá­sát a bíró­ság 2019. júni­us 24-én ren­del­te el.

Az ügyész­ség állás­pont­ja sze­rint tovább­ra is fenn­áll annak a veszé­lye, hogy az elkö­ve­tő a bün­te­tő­el­já­rás­ban elér­he­tet­len­né válna, illet­ve újabb sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő  bűn­cse­lek­ményt követ­ne el, ezért indít­vá­nyoz­ta a letar­tóz­ta­tás két hónap­pal tör­té­nő meg­hosszab­bí­tá­sát.

A nyo­mo­zá­si bíró a férfi meg­hall­ga­tá­sa alap­ján a letar­tóz­ta­tást 2020. feb­ru­ár 24-ig meg­hosszab­bí­tot­ta.