Főoldal » Az ügyészségről » Jogi egypercesek

Jogi egypercesek

Sok­szor kerül szóba a bűn­cse­lek­mé­nyek kap­csán a köz­na­pi beszél­ge­té­sek­ben is az "elévü­lés". Az elévü­lés fon­tos jog­in­téz­mé­nye a...

2021. május 19., 8:04

A meg­bíz­ha­tó­sá­gi vizs­gá­lat a kor­rup­ci­ós bűn­cse­lek­mé­nyek meg­elő­zé­sé­nek és fel­de­rí­té­sé­nek egyik esz­kö­ze. A rend­őr­ség egyik...

2021. május 11., 9:33

Az ügyész­nek több lehe­tő­sé­ge is van arra - ha úgy ítéli meg, hogy a gya­nú­sí­tott elkö­vet­te a bűn­cse­lek­ményt -, hogy az eljá­rást anél­kül fejez­ze be, hogy...

2021. május 4., 8:31

Van­nak, akik­nek már az is nagy szé­gyen, ha bün­te­tő­el­já­rás indul elle­nük. Azok­kal szem­ben, akik elő­ször kerül­tek szem­be a tör­vénnyel, kisebb súlyú...

2021. április 27., 8:38

Jogi kife­je­zé­sek: a leg­töb­ben már a mon­dat ele­jén fel­ad­ják, hogy meg­pró­bál­ják meg­ér­te­ni, egy­ál­ta­lán miről is van szó, és ezért nem is lehet...

2021. április 20., 9:57

Az ügyészség a nemzetközi szakmai és jogi környezet részeként végzi a feladatát.

2021. április 19., 13:29

1 2 10 11 12 13 14