Főoldal » Az ügyészségről » Jogi egypercesek

Jogi egypercesek

Az ügyészek két külön – büntető és közjogi – szakágban dolgoznak.

2021. március 9., 11:27

Éle­tünk során sok­fé­le sza­bályt kell betar­ta­nunk. Ha azo­kat meg­szeg­jük, akkor a jog­sér­tés­nek külön­bö­ző követ­kez­mé­nyei lehet­nek, melyek...

2021. február 26., 10:47

Magyar­or­szág ügyé­szi szer­vei a Leg­főbb Ügyész­ség, a fel­lebb­vi­te­li főügyész­sé­gek, a főügyész­sé­gek és a járási/járási szin­tű ügyész­sé­gek. A...

2021. február 26., 10:43

Nyo­mo­zók? Ügyé­szek? Nyo­mo­zó ügyé­szek? Kik ők és mit csi­nál­nak? Erről szól Jogi egy­per­ces soro­za­tunk követ­ke­ző része. Továb­bi infor­má­ci­ó­kat ITT...

2021. február 26., 10:42

Az ügyész­sé­gen ügyé­szek dol­goz­nak - gon­dol­hat­nánk, de ennél bonyo­lul­tabb a hely­zet. Az ügyész­ség mun­ka­tár­sa­i­ról továb­bi infor­má­ci­ó­kat ITT...

2021. február 26., 10:40

2021. február 26., 10:35

1 2 10 11 12