Ugrás a tartalomra
Főoldal » Az ügyészségről » Jogi egypercesek

Jogi információk

A Büntető Törvénykönyv van, hogy a bűncselekmény gondatlan elkövetését is bünteti.

2022. szeptember 12., 8:30

Bár a bün­te­tő­jog és az erkölcs sok­szor közös tőről fakad, azon­ban még­sem azo­no­sak egy­más­sal. Hiába van­nak olyan cse­le­ke­de­tek, ame­lyek miatt a...

2022. augusztus 23., 8:30

A büntető-végrehajtási jog arra ad választ, hogy ezen a terü­le­ten a szer­vek­nek milyen fel­ada­ta­ik van­nak, az elítél­tek­nek pedig milyen joga­ik és...

2022. augusztus 17., 8:30

Védett­sé­gi iga­zo­lás­sal vissza­élés egyes for­mái a veszély­hely­zet alatt bűn­cse­lek­mény­nek szá­mí­tot­tak. Így töb­bek között a védett­sé­gi...

2022. augusztus 16., 8:30

A jár­vány­hely­zet alatt a nyo­mo­zó ható­ság és az ügyész­ség hatá­ro­za­tai elle­ni panasz benyúj­tá­sá­ra hosszabb határ­idő (15 nap) állt ren­del­ke­zés­re,...

2022. augusztus 9., 8:30

A büntetőeljárási jog azon eljárási szabályok halmaza, amelyek alapján a nyomozó hatóság, az ügyészség és a bíróság az állam büntetőigényét érvényesíti.

2022. augusztus 3., 8:30

1 2 11 12 13 21 22