Főoldal » Hírek » Elítélték a galgagutai rablógyilkost- a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék nye­re­ség­vágy­ból elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt 14 év 6 hónap fegy­ház­bün­te­tés­re és 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te azt a 45 éves gal­ga­gu­tai fér­fit, aki meg­öl­te idős szom­széd­ját azért, hogy meg­sze­rez­ze az ott­ho­ná­ban tar­tott kész­pénzt. 

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség 2021 már­ci­u­sá­ban emelt vádat azzal az ita­lo­zó élet­mó­dot foly­ta­tó, mun­ka­nél­kü­li fér­fi­val szem­ben, aki azért, hogy pénzt sze­rez­zen, 2020. ápri­lis 9-én itta­san, a lakó­há­zak mögött a ker­tek felől a kerí­té­sen átmász­va jutott be a 89 éves szom­széd­ja udva­rá­ba, majd a tera­szon a neki hát­tal ülő idős nő mögé lépve több­ször fejen ütöt­te egy 45 cm hosszú sep­rű­nyél­lel. A sér­tett vérző fejét egy kony­ha­ru­há­val leta­kar­ta, ezután kutat­ni kez­dett a ház­ban, de csak 12.000 Ft-ot talált.

Az idős sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben fején könnyebb sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, halá­lát a táma­dás során elszen­ve­dett súlyos pszi­chés ter­he­lés miat­ti heveny szív­meg­ál­lás okoz­ta.

A férfi ott­ho­ná­ban eléget­te a gyil­kos fegy­vert, majd vissza­ment a már halott nő házá­ba és tovább kuta­tott, míg az egyik szek­rény­ben egy nej­lon zacs­kó­ban össze­sen 1.320.000 Ft-ot talált.

A zsák­má­nyolt pénz­ből más­nap egy balas­sa­gyar­ma­ti bolt­ban közel 40.000 Ft érték­ben édes­sé­get, élel­mi­szert, whis­kyt és sört vásá­rolt, emel­lett jóté­kony­ko­dott is: mint­egy 46.000 Ft-ot ado­má­nyo­zott egy egy­ház­kö­zös­ség­nek, vala­mint szom­széd­já­nak is fel­aján­lott 200.000 Ft-ot, aki ezt azon­ban nem fogad­ta el.

Az ügy­ben a Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék meg­tar­tot­ta az elő­ké­szí­tő ülést, ahol a vád­lott a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét a Nóg­rád Megyei Főügyész­ség vád­ira­tá­ban fog­lal­tak­kal egye­ző­en elis­mer­te és lemon­dott a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról.

A bíró­ság ennek meg­fe­le­lő­en nem tűzött ki tár­gya­lást, hanem az elő­ké­szí­tő ülé­sen bűnös­nek mond­ta ki a vád­lot­tat nye­re­ség­vágy­ból elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­ben és 14 év 6 hónap fegy­ház­bün­te­tés­re, továb­bá 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te, vala­mint köte­lez­te az eljá­rás során fel­me­rült közel 6.440.000 Ft bűn­ügyi költ­ség meg­fi­ze­té­sé­re is.

Az íté­let jog­erős.