Főoldal » Békés Megyei Főügyészség » Gátlástalan apa ellen emelt vádat az ügyészség- A Békés Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Béké­si Járá­si Ügyész­ség 2 rend­be­li kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te, véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett súlyos testi sér­tés bűn­tet­te, véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett könnyű testi sér­tés bűn­tet­te, kap­cso­la­ti erő­szak vét­sé­ge, vala­mint könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat egy 32 éves mező­be­ré­nyi férfi ellen, aki válo­ga­tott módon bán­tal­maz­ta 3 és 7 éves gyer­me­ke­it és fele­sé­gét.

A házas­pár­nak hat kis­ko­rú gyer­me­ke van, ezek közül ötöt a ható­sá­gok kiemel­tek a csa­lád­ból és csak egy gyer­me­ket nevel­tek saját ház­tar­tá­suk­ban. Ugyan­ak­kor a ható­ság enge­dé­lyez­te szá­muk­ra, hogy a szü­lők­kel való kap­cso­lat­tar­tás cél­já­ból gyer­me­ke­i­ket meg­ha­tá­ro­zott idő­szak­ra maguk­hoz vegyék, így 2020. janu­ár 05-31. nap­jai között a 3 és a 7 éves fiú­gyer­me­kek a házas­pár mező­be­ré­nyi ott­ho­ná­ban tar­tóz­kod­tak. Ezen idő­szak alatt a mun­ka­nél­kü­li férfi, aki egész nap szá­mí­tó­gé­pes játé­ko­kat ját­szott, agresszí­ven visel­ke­dett a gyer­me­kek­kel és fele­sé­gé­vel, napi szin­ten ter­ro­ri­zál­ta, több­ször és külön­fé­le módon bán­tal­maz­ta őket. Így a 3 éves kis­fi­út azzal bün­tet­te, hogy egy légy­csa­pó­val szám­ta­lan alka­lom­mal nagy erő­vel meg­ütöt­te, majd fel­kap­ta és előbb a föld­höz vágta, majd a szek­rény­nek dobta a gyer­me­ket. Lábát ciga­ret­ta­pa­rázzsal meg­éget­te, tes­tét csip­ked­te. Ezen bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a kis­gyer­mek össze­sen 20 rend­be­li, 8 napon túl gyó­gyu­ló – köz­tük II. fokú égési – sérü­lé­se­ket szen­ve­dett. A 7 éves kis­gyer­me­ket szin­tén több­ször meg­ütöt­te, arcát pár­ná­ba nyom­ta addig, amíg ful­do­kol­ni kez­dett, ille­tő­leg egy 7,5 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kés­sel a tenye­rét több­ször meg­szúr­ta és meg­vág­ta. A férfi a fele­sé­gét sem kímél­te: a lábát, comb­ját rend­sze­re­sen meg­ütöt­te, meg­rúg­ta, a fejét a fal­nak verte, az egyik alka­lom­mal azért, mert nem vágott fel ele­gen­dő tűzi­fát.

A Béké­si Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tá­ban arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság a letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fit hal­ma­za­ti bün­te­té­sül vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés­re ítél­je, mel­lék­bün­te­té­sül tilt­sa el a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól, szün­tes­se meg a szü­lői fel­ügye­le­tei jogát, koboz­za el tőle a bűn­cse­lek­mény esz­kö­zé­ül hasz­nált kést, vala­mint köte­lez­ze őt a nyo­mo­zás során fel­me­rült több mint 500.000.-Ft-os bűn­ügyi költ­ség meg­fi­ze­té­sé­re. Az eljá­rás a Béké­si Járás­bí­ró­ság előtt foly­ta­tó­dik.