Főoldal » Hírek » Hamis ajánlóíveket használtak fel a választási csaláshoz-a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A válasz­tás rend­je elle­ni bűn­tet­te, költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt indult ügy­ben a Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be hat elkö­ve­tő­vel szem­ben. Közü­lük két férfi a négy nő segít­sé­gé­vel, hamis aján­ló­ívek­kel került fel két külön­bö­ző párt ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő­je­lölt lis­tá­já­ra és jogo­su­lat­la­nul vette igény­be az egy­mil­lió forint össze­gű álla­mi támo­ga­tást.

A két férfi az ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lők 2018. évi álta­lá­nos válasz­tá­sán a Komárom-Esztergom Megye 2. számú Ország­gyű­lé­si Egyé­ni Válasz­tó­ke­rü­let­ben ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő­je­lölt­ként sze­re­tett volna indul­ni. A két férfi azon­ban nem tudta a kellő számú ötszáz aján­lást össze­gyűj­te­ni, ezért a négy nő segít­sé­gé­vel olyan aján­ló­íve­ket adott le, melyen olyan állam­pol­gá­rok ada­tai és alá­írá­sai is sze­re­pel­tek, akik nem adtak aján­lást a jelöl­tek­nek.  Az ily módon meg­ha­mi­sí­tott aján­ló­íve­ket vagy maga a jelölt, vagy egy álta­la fel­kért sze­mély írta alá alá­írás­gyűj­tő­ként. A két férfi így jogo­su­lat­la­nul kapta meg az egy­mil­lió forint össze­gű álla­mi támo­ga­tást.

Az Esz­ter­go­mi Rend­őr­ka­pi­tány­ság Bűn­ügyi Osz­tá­lya által lezárt nyo­mo­zást köve­tő­en benyúj­tott vád­irat­ban az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a Tata­bá­nyai Tör­vény­szék a két fér­fi­val szem­ben fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tést és pénz­bün­te­tést, három nővel szem­ben pénz­bün­te­tést szab­jon ki, egyik nőt pedig bocsás­sa pró­bá­ra.