Főoldal » Egyéb kategória » Hamis euró forgalomba hozatala miatt vádemelés

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett pénz­ha­mi­sí­tás bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot két móri fér­fi­val szem­ben. A bün­te­tő­el­já­rást a magyar ható­sá­gok 2018. feb­ru­ár 12-én vet­ték át a szlo­vák ható­sá­gok­tól.   

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint isme­ret­len sze­mély 2016. júni­us 14. és 17. nap­jai között 6 darab hamis 500 EUR cím­le­tű bank­je­gyet adott át vád­lot­tak­nak for­ga­lom­ba hoza­ta­la cél­já­ból.

Az első két bank­je­gyet Komá­rom­ban, egy par­ko­ló­ban adta át a vád­lot­tak­nak azzal, hogy azo­kat a szlo­vá­ki­ai Komár­no­ban, egy kaszi­nó­ban fel­vál­tas­sák, a kapott pénz egy részén nye­rő­gé­pen ját­sza­nak, majd a fenn­ma­ra­dó össze­get adják át a szá­má­ra, ame­lyért 100 eurót ígért nekik.

A vád­lot­tak 2016. júni­us 14. nap­ján 23 óra és 2016. júni­us 15. nap­ján 01 óra közöt­ti idő­ben  fel­vál­tat­ták a kaszi­nó­ban a hamis bank­je­gye­ket, a kapott pénz­ből össze­sen 200 eurót elját­szot­tak, majd a fenn­ma­ra­dó 800 eurót átad­ták az isme­ret­len meg­bí­zó­nak.

Az isme­ret­len sze­mély a máso­dik alka­lom­mal Komár­nó­ban adott át a másod­ren­dű vád­lott­nak egy darab hamis bank­je­gyet, amely­nek fel­vál­tá­sá­ért 50 eurót ígért. A másod­ren­dű vád­lott 2016. júni­us 15. nap­ján a dél­utá­ni órák­ban, az első­ren­dű vád­lott segít­sé­gé­vel ugyan­ab­ban kaszi­nó­ban fel­vál­tat­ta a hamis bank­je­gyet, majd a kapott pénz­ből 50 eurót elját­szott, a fel­vál­tott pénz­ből 450 eurót átadott a meg­bí­zó­já­nak, aki­től 50 eurót kapott.

Az isme­ret­len meg­bí­zó a har­ma­dik alka­lom­mal szin­tén Komár­nó­ban adott át a másod­ren­dű vád­lott­nak 3 darab hamis bank­je­gyet, hogy azo­kat az előb­bi helyen fel­vál­tas­sa, az így kapott pénzt adja át a szá­má­ra, amely tevé­keny­sé­gért cse­ré­ben 100 eurót ígért.

A férfi 2016. júni­us 17. nap­ján 22 óra körül érke­zett a kaszi­nó­ba, ahol a bank­je­gye­ket átad­ta egy alkal­ma­zott­nak azért, hogy azo­kat fel­vál­tas­sa, aki azon­ban azo­kat a nye­rő­gép bank­jegy­vizs­gá­ló­já­ba helyez­tet­te, amely után a biz­ton­sá­gi szol­gá­la­tot érte­sí­tet­te, akik a vád­lot­tat vissza­tar­tot­ták, majd a szlo­vák rend­őr­ség részé­re átad­ták.

Az ügyész­ség arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság a vád­lot­ta­kat – amennyi­ben a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét elő­ké­szí­tő ülé­sen beis­me­rik – egy­aránt 4 év bör­tön­bün­te­tés­re ítél­je. Az ügyész­ség indít­ványt tett arra is, hogy a bíró­ság az első­ren­dű vád­lot­tat 156.890,-Ft., a másod­ren­dű vád­lot­tat 313.775,- Ft.  vagyon­el­kob­zás­ra is ítél­je.