Főoldal » Hírek » Kétszer is teherbe ejtette kiskorú unokahúgát az erőszakoló – a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki kis­ko­rú uno­ka­hú­gát leg­alább hat­szor meg­erő­sza­kol­ta.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint az erő­sza­kos több­szö­rös vissza­eső­nek minő­sü­lő férfi öccse volt fele­sé­gé­vel léte­sí­tett élet­tár­si kap­cso­la­tot Sop­ron­ban. Élet­tár­sa egyik gyer­me­két, a 14 éves sér­tet­tet 2018-ban és 2019-ben is több­ször bezár­ta, lefog­ta és meg­erő­sza­kol­ta - a kis­lány til­ta­ko­zá­sa és zoko­gá­sa elle­né­re. A sér­tett két­szer is teher­be esett, ami­ről az elkö­ve­tő is tudott. A ter­hes­sé­gek meg­sza­kí­tás­ra kerül­tek.

A kis­lány a vele tör­tén­te­ket azt köve­tő­en mond­ta el édes­any­já­nak, hogy meg­tud­ta, az elkö­ve­tő­nek újra bör­tön­be kell vonul­nia. A fel­je­len­tés meg­té­te­lé­re a férfi bevo­nu­lá­sá­nak nap­ján került sor. A sza­ba­du­lá­sá­nak nap­já­tól pedig a férfi ezen ügy­ben letar­tóz­ta­tás hatá­lya alatt áll.

A vád­lott ter­hé­re rótt minő­sí­tett sze­xu­á­lis erő­szak – az erő­sza­kos több­szö­rös vissza­eső­kén­ti elkö­ve­tés miatt - élet­fogy­tig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő.

Az ügy­ben az érde­mi dön­tést vár­ha­tó­an a Győri Tör­vény­szék fogja meg­hoz­ni.