Főoldal » Hírek » Kiskorú lányokat vett rá kamera előtti vetkőzésre, majd megzsarolta őket a felvételekkel – a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 43 éves férfi ellen, aki 2016 szep­tem­be­re előtt több kis­ko­rú lányt arra vett rá, hogy egy cse­ve­gő prog­ra­mon a kame­ra előtt levet­kőz­ze­nek neki, majd a fel­vé­te­lek­kel továb­bi por­nog­ráf jel­le­gű vide­ó­kért zsa­rol­ta őket.

Az ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint az elkö­ve­tés­kor 38 éves férfi 2016 szep­tem­be­re előtt külön­bö­ző inter­ne­tes olda­lon kis­ko­rú lányok­kal ismer­ke­dett meg úgy, hogy magát tizen­éves fiú­nak adta ki. A vád­lott így került kap­cso­lat­ba az ismer­ke­dé­sük­kor 11 éves, 16 éves és 9 éves sér­tet­tek­kel, akik­nek a bizal­má­ba fér­kő­zött, majd a lányok­tól mez­te­len képe­ket kért.

Ezt köve­tő­en a ter­helt a 11 éves és a 16 éves sér­tet­te­te­ket meg­zsa­rol­ta, hogy a koráb­ban meg­szer­zett fel­vé­te­le­ket köz­zé­te­szi az inter­ne­ten, ha a lányok nem tel­je­sí­tik amit mond nekik, és arra kény­sze­rí­tet­te őket, hogy a kame­ra előtt mez­te­le­nül pózol­ja­nak. A vád­lott mind­ezt rög­zí­tet­te is és a fel­vé­te­le­ket a dark­ne­ten ilyen témá­jú olda­lak­ra fel­töl­töt­te.

A ter­hel­tet sze­xu­á­lis erő­szak minő­sí­tett ese­té­vel, sze­xu­á­lis kény­sze­rí­tés minő­sí­tett ese­té­vel, és gyer­mek­por­nog­rá­fia minő­sí­tett ese­té­vel vádol­ja az ügyész­ség. Vele szem­ben – a hal­ma­za­ti sza­bá­lyok­ra figye­lem­mel - tizen­öt évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés is kiszab­ha­tó.

Az ügy­ben a nyo­mo­zást a Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda foly­tat­ta le, míg az érde­mi dön­tést vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meg­hoz­ni.