Főoldal » Hírek » Kompromittáló fotókkal zsarolta szerelmét a férfi – a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség zsa­ro­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat azzal a har­min­cas éve­i­ben járó, letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fi­val szem­ben, aki úgy pró­bált meg pénzt sze­rez­ni sze­rel­mé­től, hogy intim fotók nyil­vá­nos­ság­ra hoza­ta­lá­val fenye­get­te meg, ha nem fizet.

A férfi és a sér­tett között előbb alkal­mi kap­cso­lat, majd sze­rel­mi viszony ala­kult ki annak elle­né­re, hogy a nőnek volt párja. Néhány hónap után a felek között a kap­cso­lat meg­sza­kadt, és a nő egy időre kül­föld­re köl­tö­zött.

Ami­kor a sér­tett vissza­tért Magyar­or­szág­ra, fel­vet­te a kap­cso­la­tot a vád­lot­tal, azon­ban a barát­sá­gon, illet­ve az alkal­mi viszo­nyon túl nem akart komo­lyabb kap­cso­la­tot, a vád­lott viszont nem tudott ebbe bele­nyu­god­ni. A nehéz anya­gi körül­mé­nyek között élő, több sze­mély­nek is tar­to­zó férfi – fel­dü­höd­ve azon is, hogy a sér­tett az érzé­se­it nem viszo­noz­za – elha­tá­roz­ta, hogy pénzt fog sze­rez­ni.

Az elkö­ve­tő ekkor azzal fenye­get­te meg a sér­tet­tet, hogy a kap­cso­la­tuk alatt bir­to­ká­ba jutott, sér­tett­ről készült mez­te­len képe­ket, illet­ve vide­ót elkül­di a nő barát­já­nak, illet­ve azo­kat köz­zé­te­szi a közös­sé­gi olda­la­kon, ha a sér­tett nem fizet neki 100.000 forin­tot, amit néhány napon belül 500.000 forint­ra emelt fel.

A férfi fenye­ge­té­se a sér­tett­ben komoly félel­met kel­tett, ezért – mivel a köve­telt össze­get nem tudta rög­tön elő­te­rem­te­ni – sze­mé­lyes talál­ko­zá­suk alkal­má­val egy kisebb össze­get pró­bált meg átad­ni a vád­lott­nak, aki azzal nem elé­ge­dett meg, a sió­fo­ki rend­őrök azon­ban a hely­szín­ről való távo­zá­sa köz­ben elfog­ták és őri­zet­be vet­ték.

Az ügyész­ség a Sió­fo­ki Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban a bün­te­tett elő­éle­tű, külö­nös vissza­eső­nek minő­sü­lő vád­lot­tal szem­ben – aki a bűn­cse­lek­ményt a koráb­bi bör­tön­bün­te­té­sé­ből enge­dé­lye­zett fel­té­te­les sza­bad­ság hatá­lya alatt követ­te el - bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt.