Főoldal » Egyéb kategória » Letartóztatták a tatabányai horgászházak feltörőit

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja elren­del­te annak a négy fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, akik 2019. május 11. napja és 2019. augusz­tus 17. napja között Tata­bá­nya terü­le­tén hor­gász­há­za­kat tör­tek fel és onnan külön­bö­ző érté­ke­ket tulaj­do­ní­tot­tak el. 

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a négy férfi rend­sze­res haszon­szer­zés­re töre­ked­ve 2019. május 11. napja és 2019. augusz­tus 17. napja között Tata­bá­nya terü­le­tén 15 hor­gász­há­zat tört fel és onnan több, nagyobb érté­kű dol­got, jel­lem­ző­en hor­gász­fel­sze­re­lé­se­ket, hűtő­szek­rényt, ete­tő­ha­jót, szer­szám­gé­pe­ket, szá­mí­tás­tech­ni­kai esz­kö­zö­ket tulaj­do­ní­tott el.

A gya­nú­sí­tot­tak úgy haj­tot­ták végre a bűn­cse­lek­mé­nye­ket, hogy hár­man fel­tör­ték a háza­kat, egyi­kük pedig a gép­jár­mű­vet vezet­te és segí­tett az eltu­laj­do­ní­tott tár­gyak elszál­lí­tá­sá­ban.

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja három elkö­ve­tő letar­tóz­ta­tá­sát 2019. augusz­tus 19. nap­ján, míg negye­dik tár­suk letar­tóz­ta­tá­sát 2019. augusz­tus 21. nap­ján ren­del­te el tekin­tet­tel arra, hogy ő a rend­őri ellen­őr­zés elöl meg­szö­kött, majd a köze­li erdő­ben rej­tőz­kö­dött. A fér­fit az elle­ne kiadott elfo­ga­tó­pa­rancs alap­ján 2019. augusz­tus 19. nap­ján a reg­ge­li órák­ban fog­ták el.

Mind a négy gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát egy hónap idő­tar­tam­ra ren­del­te el a járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja, mivel velük szem­ben fenn­áll a bűn­is­mét­lés veszé­lye, vala­mint az, hogy sza­bad­lá­bon hagyá­suk ese­tén más sze­mélyt jog­el­le­ne­sen befo­lyá­sol­ná­nak, tár­gyi bizo­nyí­tá­si esz­közt rej­te­né­nek el vagy sem­mi­sí­te­né­nek meg. A szö­kés­ben volt gya­nú­sí­tott vonat­ko­zá­sá­ban a letar­tóz­ta­tás elren­de­lé­sét meg­ala­poz­za annak a veszé­lye is, hogy sza­bad­lá­bon hagyá­sa ese­tén ismét meg­szök­ne vagy elrej­tőz­ne.