Főoldal » Hírek » Bács-Kiskun Megyei Főügyészség » Letartóztattak egy designer drogokkal kereskedő bajai nőt- a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bajai Járá­si Ügyész­ség új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­te miatt indít­vá­nyoz­ta egy nő letar­tóz­ta­tá­sát, aki 2020 feb­ru­ár­ja és novem­be­re között Baján design­er dro­gok­kal keres­ke­dett.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a bajai nő 2020. feb­ru­ár 18-tól a 2020. novem­ber 18-i elfo­gá­sá­ig napi rend­sze­res­ség­gel adott el alkal­man­ként 1,5 gramm „her­bál” fan­tá­zia­ne­vű design­er dro­got egy fér­fi­nek gram­mon­ként 1.000 forin­tos áron. A bajai rend­őrök a nő lakó­he­lyén 2020. novem­ber 18-án tar­tot­tak ház­ku­ta­tást, ami során az egyen­ru­há­sok növé­nyi anya­go­kat, 149 db tab­let­tát, sárga port, vala­mint az anya­gok por­ci­ó­zá­sá­hoz hasz­nált kony­hai mér­le­get és cso­ma­go­ló­anya­go­kat is lefog­lal­tak. A bajai nő a nagy mennyi­sé­gű dro­got külön­bö­ző kisze­re­lé­sek­ben, kipor­ci­óz­va tárol­ta a háza külön­bö­ző pont­ja­in.

A bajai rend­őrök novem­ber 18-án őri­zet­be vet­ték a nőt és új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­te miatt hall­gat­ták ki gya­nú­sí­tott­ként. A rend­őr­ség kez­de­mé­nyez­te a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát is.

A Bajai Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát, ugyan­is tar­ta­ni kell attól, hogy a drog­ke­res­ke­dés­sel gya­nú­sí­tott nő még ki nem hall­ga­tott sze­mé­lyek figyel­mez­te­té­sé­vel, tár­gyi bizo­nyí­tá­si esz­kö­zök elrej­té­sé­vel veszé­lyez­tet­né, illet­ve meg­hi­ú­sí­ta­ná a bizo­nyí­tást. Ezen kívül meg­ala­po­zot­tan fel­te­he­tő az is, hogy a gya­nú­sí­tott hosszabb ideje keres­ke­dik dro­gok­kal, erre ren­dez­ke­dett be, így a bűn­is­mét­lés veszé­lye is a letar­tóz­ta­tás elren­de­lé­sét indo­kol­ja.

A Bajai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a mai napon az ügyé­szi indít­vánnyal egyet­ért­ve elren­del­te a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát. A dön­tés ellen a gya­nú­sí­tott és védő­je fel­leb­be­zett.