Főoldal » Hírek » Megharagudott az anyjára, ezért dühében öt autót rongált meg- a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kazinc­bar­ci­kai Járá­si Ügyész­ség ron­gá­lás vét­sé­ge miatt vádat emelt egy 19 éves kazinc­bar­ci­kai nővel szem­ben.

A vád­irat sze­rint, a fia­tal nővel szem­ben a bíró­ság távol­tar­tást ren­delt el az édes­any­já­tól, vala­mint az álta­la lakott lakás­tól. A bíró­sá­gi vég­zés­ben meg­ha­tá­ro­zott idő­szak alatt a vád­lott a nagy­any­já­nál lakott. A vád­lott 2020. augusz­tus 4-én késő este, ittas álla­pot­ban az édes­any­ja laká­sá­hoz ment, majd a lakó­ház előt­ti terü­let­ről – külön­bö­ző ruha­ne­mű­ket kérve - kia­bál­ni kez­dett az any­já­nak. Mivel a nő nem vála­szolt, a vád­lott fel­dúl­tan vissza­in­dult a nagy­any­ja laká­sá­ra és útköz­ben öt - utcán parkoló- sze­mély­gép­ko­csit dühé­ben szán­dé­ko­san meg­ron­gált úgy, hogy azok olda­lát egy isme­ret­len esz­köz­zel össze­kar­col­ta.

A vád­lott cse­lek­mé­nyé­vel a gép­jár­mű­vek tulaj­do­no­sa­i­nak 100.000 és 280.000 Ft közöt­ti kárt oko­zott, mely­nek meg­té­rí­té­se iránt a sér­tet­tek mind­egyi­ke pol­gá­ri jogi igényt ter­jesz­tett elő a vád­lot­tal szem­ben.

A járá­si ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű nőt öt rend­be­li ron­gá­lás vét­sé­gé­vel vádol­ja és vele szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban köz­ér­de­kű munka bün­te­tés kisza­bá­sá­ra és a sér­tet­tek által elő­ter­jesz­tett pol­gá­ri jogi igény elbí­rá­lá­sá­ra  tett indít­ványt a Kazinc­bar­ci­kai Járás­bí­ró­ság­nak.