Főoldal » Hírek » Vádemelés az árufuvarozási csalók ellen – rendőrségi fotókkal – a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A bűn­szö­vet­ség­ben külö­nö­sen nagy kárt okozó csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt indult ügy­ben az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség hat elkö­ve­tő­vel szem­ben nyúj­tott be vád­ira­tot, ezek közül öt fér­fi­val egyez­sé­get kötött a bűnös­ség elis­me­ré­sé­ről.

A vád­irat sze­rint az egyik férfi 2019 őszén egy gaz­da­sá­gi tár­sa­ság nevé­ben nyolc nyer­ges­von­ta­tót vásá­rolt, illet­ve bérelt, ezek veze­té­sé­hez sofő­rö­ket szer­ve­zett be. A férfi ide­gen cégek nyil­vá­nos ada­ta­it meg­sze­rez­te, ezek fel­hasz­ná­lá­sá­val eze­ket a  cége­ket isme­ret­len sze­mély köz­re­mű­kö­dé­sé­vel regiszt­rál­ta két, nem­zet­kö­zi fuva­ro­zás­sal fog­lal­ko­zó inter­ne­tes olda­la­kon. A fuvar­szer­ve­ző inter­ne­tes olda­la­kon az isme­ret­len sze­mély a fel­hasz­nált cégek neve alatt tel­je­sí­té­si szán­dék nél­kül össze­sen kilenc fuvart vál­lalt.

A vád­irat­ban írt kilenc csa­lás közül a leg­sú­lyo­sabb eset­ben az elkö­ve­tők 2020. októ­ber 13-án, a német­or­szá­gi tele­pü­lé­sen lévő telep­he­lyen 62 rak­lap­nyi par­fü­möt pakol­tak fel. A csaló fér­fi­ak a telep­hely­ről a szál­lít­mányt a meg­bí­zás­sal szem­ben nem Nagy-Britanniába vit­ték, hanem hami­sí­tott rend­szám­mal ellá­tott jár­mű­sze­rel­vénnyel Magyar­or­szág­ra szál­lí­tot­ták, azért, hogy azt maguk érté­ke­sít­hes­sék. Az elkö­ve­tők 2020. októ­ber 18-án egy csor­nai kami­on­par­ko­ló­ban meg­kí­sé­rel­ték érté­ke­sí­te­ni a szál­lít­mányt, eköz­ben jelen­tek meg az esz­ter­go­mi rend­őrök, akik a fér­fi­a­kat elő­ál­lí­tot­ták, a szál­lít­mányt lefog­lal­ták. A bűn­cse­lek­ménnyel oko­zott kár 555.699,35 angol font, azaz 215.350.945 forint. 

Egy másik eset­ben az elkö­ve­tők 2019. decem­ber 12-én és 13-án, hami­sí­tott rend­szám­mal fel­sze­relt jár­mű­sze­rel­vé­nyek­kel meg­je­len­tek a hol­lan­di­ai tele­pü­lé­sen lévő telep­he­lyen, ahol mint­egy 40.000 kg cso­ko­lá­dét pakol­tak fel. Az elkö­ve­tők a telep­hely­ről a szál­lít­mányt nem Török­or­szág­ba vit­ték, hanem Magyar­or­szág­ra hoz­ták, és isme­ret­len sze­mé­lyek részé­re érté­ke­sí­tet­ték. A bűn­cse­lek­ménnyel oko­zott kár 99.731,32 euró, azaz 32.832.111 forint.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság az egyez­sé­get kötő fér­fi­ak közül egy fér­fit 7 év fegy­ház­bün­te­tés­re, három fér­fit 3-3 év bör­tön­bün­te­tés­re, egy fér­fit  2 év 6 hó bör­tön­bün­te­tés­re, míg a hato­dik fér­fit 5 év bör­tön­bün­te­tés­re ítél­je.

Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta azt is, hogy a bíró­ság egy fér­fit 7 évre, egy fér­fit 5 évre, négy fér­fit 3-3 évre tilt­son el a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól. Az ügyész­ség indít­ványt tett arra is, hogy a bíró­ság öt fér­fi­val vagyon­el­kob­zást alkal­maz­zon, így az egyik elkö­ve­tő­vel szem­ben 123.382.310 forint, az egyik fér­fi­val szem­ben 1.500.000 forint,  a har­ma­dik fér­fi­val szem­ben 800.000 forint, a negye­dik fér­fi­val szem­ben 30.000 forint, az ötö­dik elkö­ve­tő­vel szem­ben 7.500.000 forint összeg­ben.

A letar­tóz­ta­tás elren­de­lé­sé­ről a http://ugyeszseg.hu/nemzetkozi-fuvarozast-vallaltak-a-csalok-a-komarom-esztergom-megyei-fougyeszseg-sajtokozlemenye/ olda­lon adott ki köz­le­ményt az ügyész­ség.

A nyo­mo­zó ható­ság által készí­tett fotók a http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/orizetben-a-csalasra-szakosodott-bunszervezet#1 olda­lon tekint­he­tők meg.