Főoldal » Egyéb kategória » Vádemelés terrorcselekmény és emberiesség elleni bűntett miatt F. Hassan ellen – Videóval és Fotóval

A szír állam­pol­gár­ral szem­ben a Fővá­ro­si Nyo­mo­zó Ügyész­ség tény­le­ges élet­fogy­tig­la­ni sza­bad­ság­vesz­tést indít­vá­nyoz.

A Fővá­ro­si Nyo­mo­zó Ügyész­ség a mai napon vádat emelt a Fővá­ro­si Tör­vény­szék előtt F. Has­san 27 éves szír állam­pol­gár ellen ember­ölés bűn­tet­té­vel bűn­szer­ve­zet­ben meg­va­ló­sí­tott ter­ror­cse­lek­mény bűn­tet­te és embe­ri­es­ség elle­ni bűn­tett miatt.

A vád­irat lénye­ge sze­rint F. Has­san – miu­tán csat­la­ko­zott az Isz­lám Állam ter­ror­szer­ve­zet­hez – a 2015. évre a szer­ve­zet egy kisebb fegy­ve­res cso­port­já­nak parancs­no­ka lett. A vád­lott a ter­ror­szer­ve­zet cél­ja­i­val azo­no­sult, mely­nek része volt a Szí­ri­ai Arab Köz­tár­sa­ság terü­le­tén az alkot­má­nyos, tár­sa­dal­mi és gaz­da­sá­gi rend meg­vál­toz­ta­tá­sa, és az elfog­lalt terü­le­te­ken az Isz­lám Állam hatal­má­nak kiépí­té­se, majd fenn­tar­tá­sa. Ennek a törek­vés­nek része volt az is, hogy az Isz­lám Állam az ural­ma alatt álló terü­le­tek lakos­sá­gát kivég­zé­sek­kel, kín­zá­sok­kal mód­sze­re­sen meg­fé­lem­lí­ti, a szer­ve­zet­hez nem csat­la­ko­zó, a beve­ze­tett tör­vé­nye­ik sze­rint az „isz­lám ellen­sé­ge­i­nek” tekint­he­tő sze­mé­lye­ket, közös­sé­ge­ket elret­ten­tő mód­sze­rek­kel meg­bün­te­ti, vagy meg­sem­mi­sí­ti. A vád­lott 2015. május ele­jén a ter­ror­szer­ve­zet által a műkin­csek­ben gaz­dag Pal­mi­ra elfog­la­lá­sa érde­ké­ben, a hadá­sza­ti­lag fon­tos szí­ri­ai Homs tar­to­mány egyik váro­sá­nak al Shok­ni­nak az elfog­la­lá­sát kapta fel­ada­tul. A táma­dás­hoz tar­to­zott az is, hogy a város lakos­sá­gá­ból a cél­ja­ik­kal nem azo­no­su­ló sze­mé­lye­ket a vád­lott össze­ír­ja, róluk egy „halál­lis­tát” készít­sen. A lis­tát az Isz­lám Állam fel­sőbb veze­té­se hagy­ta jóvá, annak vég­re­haj­tá­sa F. Has­san­nak és fegy­ve­res osz­ta­gá­nak a fel­ada­ta volt.

A helyi lakos­ság elle­ni mód­sze­res és átfo­gó táma­dás része­ként a vád­lott 2015. május 13. és május 15. között

  • al Shok­ni város főte­rén egy tár­sá­val közö­sen a tele­pü­lés val­lá­si veze­tő­jét, az imá­mot lefe­jez­te, mely­ről a meg­fé­lem­lí­tés foko­zá­sa érde­ké­ben egy isme­ret­len tár­suk később nyil­vá­nos­ság­ra hozott fel­vé­te­le­ket készí­tett;
  • tár­sa­i­val, ugyan­csak a nagyobb elret­ten­tés érde­ké­ben a tele­pü­lés lakos­sá­gát, a leen­dő áldo­za­tok csa­lád­tag­ja­it – köz­tük nőket és gye­re­ke­ket – sze­mé­lyi sza­bad­sá­guk­tól meg­foszt­va arra kény­sze­rí­tet­te, hogy a kivég­zést néz­zék végig, továb­bá kér­je­nek bocsá­na­tot élet­ben hagyá­suk érde­ké­ben.

Ezen túl a vád­lott és fegy­ve­res tár­sai 2015. május 13. nap­ját köve­tő napok­ban a várost végig járva leg­alább huszon­öt sze­mélyt, köz­tük nőket és gyer­me­ket öltek meg.

A vád sze­rint a mód­sze­re­sen vég­re­haj­tott ember­ölé­sek közül F. Has­san vád­lott leg­alább két sze­mély kivég­zé­sé­ben sze­mé­lye­sen is részt, míg egy har­ma­dik pol­gá­ri sze­mélyt sze­mé­lye­sen, pisz­toly­lö­vés­sel ölt meg.

A Fővá­ro­si Nyo­mo­zó Ügyész­ség a nyo­mo­zás 2019. már­ci­us 18. nap­ján tör­tént elren­de­lé­sét köve­tő öt hónap alatt nagy erők­kel, szá­mos  nyo­mo­za­ti cse­lek­ményt haj­tott végre. Ennek kere­té­ben F. Has­san gya­nú­sí­tot­ti kihall­ga­tá­sát össze­sen 29 óra idő­tar­tam­ban végez­te el.

A nyo­mo­zás során össze­sen tíz tanú – köz­tük szem­ta­núk – kihall­ga­tá­sá­ra került sor, Magyar­or­szá­gon kívül Mál­tán és Bel­gi­um­ban.

Az Euró­pa Unió több tag­ál­la­má­ra – így Mál­tá­ra, Bel­gi­um­ra és Görög­or­szág­ra is kiter­je­dő – nyo­mo­zás  meg­in­dí­tá­sá­ban a Ter­ror­el­há­rí­tá­si Köz­pont műkö­dött közre. A tag­ál­la­mok bűn­ügyi ható­sá­gai közöt­ti együtt­mű­kö­dést a hágai szék­he­lyű EUROJUST magyar nem­ze­ti tagja koor­di­nál­ta, köz­re­mű­kö­dé­sé­vel össze­sen tizen­öt jog­se­gély­ké­re­lem kere­té­ben került sor bizo­nyí­té­kok beszer­zé­sé­re, az együtt­mű­kö­dés során az EUROJUST belga, görög és mál­tai nem­ze­ti tagja nyúj­tott jelen­tős mér­té­kű segít­sé­get. A kül­föl­dön vég­re­haj­tott nyo­mo­zá­si cse­lek­mé­nyek elvég­zé­sé­ben külö­nö­sen a mál­tai rend­őr­ség és bíró­ság, vala­mint a belga és görög rend­őr­ség műkö­dött közre.

A nyo­mo­zás­ban a Fővá­ro­si Nyo­mo­zó Ügyész­ség nyolc ügyé­sze vett részt, mun­ká­ju­kat a Ter­ror­el­há­rí­tá­si Köz­pont tizen­öt mun­ka­tár­sa segí­tet­te. A nyo­mo­za­ti ira­tok ter­je­del­me 2200 oldal.

A Fővá­ro­si Nyo­mo­zó Ügyész­ség a vád­ira­tá­ban a 2019. már­ci­us 24. nap­já­tól letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lott­ra tény­le­ges élet­fogy­tig­la­ni sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a Fővá­ro­si Tör­vény­szék­nél.

Az üggyel össze­füg­gő bűn­cse­lek­mé­nyek miatt a Fővá­ro­si Nyo­mo­zó Ügyész­ség elkü­lö­ní­tett szá­mon továb­bi nyo­mo­zást is foly­tat, egy­elő­re isme­ret­len tet­tes ellen.

Az üggyel kap­cso­la­tos koráb­bi hír­anya­gok itt érhe­tő­ek el:

http://ugyeszseg.hu/az-iszlam-allam-egyik-tagjat-vette-orizetbe-es-hallgatja-ki-gyanusitottkent-a-fovarosi-nyomozo-ugyeszseg/

http://ugyeszseg.hu/eredmenyesen-inditvanyozta-a-fovarosi-nyomozo-ugyeszseg-az-iszlam-allam-egyik-tagjanak-letartoztatasat/

http://tek.gov.hu/video/19_03_24_kiseres_HASSAN.mpg

http://tek.gov.hu/video/19_03_22_kiseres_HASSAN.mpg