Főoldal » Hírek » 100 millió forintot kért a kedvező vallomásért cserébe – fotókkal – a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sa bíró­sá­gi eljá­rás­ban bűn­tet­te miatt emelt vádat egy férfi és ügy­véd­je ellen a Mis­kol­ci Tör­vény­szé­ken, akik egy koráb­bi ter­he­lő val­lo­más módo­sí­tá­sá­ért kér­tek mil­li­ó­kat. 

A vád­irat lénye­ge sze­rint egy közép­ko­rú férfi a külö­nö­sen jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt a Nem­ze­ti Adó- és Vám­hi­va­tal­nál indult nyo­mo­zás­ban tanú­ként, majd gya­nú­sí­tott­ként tör­té­nő kihall­ga­tá­sai alkal­má­val ter­he­lő val­lo­mást tett isme­rő­sé­re, aki szin­tén érin­tett volt az ügyben.

A bün­te­tő­el­já­rás­ban az ügyész­ség 2022 feb­ru­ár­já­ban vád­ira­tot nyúj­tott be a bíró­ság­ra, amely­ben mind­két férfi vád­lott­ként sze­re­pelt több tár­suk mellett.

Még a vád­eme­lés előtt a férfi védő­je­ként bemu­tat­ko­zó sze­mély – aki ugyan ügy­véd­ként dol­go­zott, de az ügy­ben védő­ként nem járt el – sze­mé­lyes talál­ko­zót kért az isme­rős meg­ha­tal­ma­zott védő­jé­től az eljá­rás­sal összefüggésben.

A két védő pár nap­pal később egy mis­kol­ci par­ko­ló­ban talál­ko­zott, ahol a férfi „ügy­véd­je” azt kérte kol­lé­gá­já­tól, hogy sétál­ja­nak az utcán, de a tele­fon­ját hagy­ja a kocsi­já­ban. Ezután a férfi ügy­véd­je továb­bí­tot­ta véden­ce azon aján­la­tát, misze­rint a bíró­sá­gi eljá­rás során haj­lan­dó a koráb­bi val­lo­má­sa­it isme­rő­se érde­ké­nek meg­fe­le­lő­en módo­sí­ta­ni, amennyi­ben ezért cse­ré­be 100.000.000 forin­tot kap. A védő az aján­la­tot továb­bí­tot­ta, az isme­rős azt „lát­szó­lag” elfo­gad­ta, ugyan­ak­kor emi­att azon­nal fel­je­len­tést tett.

A férfi ügy­véd­je és az isme­rős később sze­mé­lye­sen is talál­koz­tak, ahol abban álla­pod­tak meg, hogy elő­leg­ként 30.000.000 forin­tot kap a férfi a val­lo­má­sa módo­sí­tá­sá­ért. Meg­egye­zé­sük alap­ján a férfi 2022 októ­be­ré­ben első rész­let­ként 30.000.000 forin­tot vett át egy buda­pes­ti bevá­sár­ló­köz­pont­ban, majd azzal vál­tak el, hogy a továb­bi­a­kat az ügy­véd­je­ik egyeztetik.

A nyo­mo­zó ügyész­ség a val­lo­má­sát pén­zért meg­vál­toz­tat­ni aján­ló férfi és az ügy­let­ben neki segéd­ke­ző ügy­véd­je ellen emelt vádat.

A fotók az elfo­gás­kor készültek.