Főoldal » Archív » 13 éves kislánnyal közösült a 34 éves férfi

A Moson­ma­gyar­óvá­ri Járá­si Ügyész­ség – a rend­kí­vü­li jog­rend adta jogi lehe­tő­sé­ge­ket kihasz­nál­va -  tele­kom­mu­ni­ká­ci­ós esz­kö­zök hasz­ná­la­tá­val, táv­meg­hall­ga­tás­sal állít­ja bíró­ság elé azt a 34 éves fér­fit, aki mun­ka­tár­sa 13 éves lányá­val léte­sí­tett sze­xu­á­lis kap­cso­la­tot.

A Moson­ma­gyar­óvár kör­nyé­ki tele­pü­lé­sen lakó férfi egy mun­ka­tár­sán keresz­tül ismer­te meg annak 13 éves lányát, aki­vel mint­egy egy hónap­pal ezelőtt inter­ne­ten fel is vette a kap­cso­la­tot, vele bizal­mas viszony­ba került. Ezt kihasz­nál­va több­ször is meg­kér­te a sér­tet­tet, hogy küld­jön neki magá­ról mez­te­len fotó­kat, amit a kis­lány meg­tett.

A vád­lott fel­aján­lot­ta a lány­nak, ha gond­ja van ott­hon, akkor nyu­god­tan oda­me­het hozzá. Mikor a sér­tett élt a lehe­tő­ség­gel, és egy éjsza­ka elment a férfi laká­sá­ra, a vád­lott - aki tudta, hogy a kis­lány még nem töl­töt­te be a 14. élet­évét - sze­xu­á­lis aktust kez­de­mé­nye­zett, amire végül a lány bele­egye­zé­sé­vel sor is került.

A Moson­ma­gyar­óvá­ri Járá­si Ügyész­ség sze­xu­á­lis vissza­élés bűn­tet­té­vel és gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­té­vel vádol­ja a fér­fit, aki­vel szem­ben – a hal­ma­za­ti sza­bá­lyok alap­ján – hét és fél évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés is kiszab­ha­tó.