Főoldal » Archív » 13 éves lánynak adott „kristályt”

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt vádat emelt egy kis­kun­ha­la­si férfi ellen, aki 2019 feb­ru­ár­já­ban Kis­kun­maj­sán „kris­tály” nevű dro­got adott egy 13 éves lány­nak, vala­mint maga is mari­hu­á­nát fogyasztott.

A vád­irat sze­rint a kis­kun­ha­la­si férfi egy inter­ne­tes közös­sé­gi olda­lon tar­tot­ta a kap­cso­la­tot az akkor 13 éves kis­kun­maj­sai lánnyal. Tudta azt is, hogy a lány még nincs 18 éves.

2019. feb­ru­ár 9-én a vád­lott Kis­kun­maj­sá­ra uta­zott, majd az egyik isme­rő­sé­től „kris­tály” nevű dro­got szer­zett. Ezután - a szü­lők tudta és enge­dé­lye nél­kül – talál­ko­zott a kis­ko­rú lánnyal és a „kris­tály” egy részét fogyasz­tás­ra átad­ta neki. A lány a dro­got elfogyasztotta.

A nyo­mo­zás azt is kide­rí­tet­te, hogy a vád­lott nem­csak „kris­tályt”, hanem 2019 júli­u­sá­ban isme­ret­len körül­mé­nyek között mari­hu­á­nát is szer­zett, amit maga elfogyasztott.

A sza­bad­lá­bon véde­ke­ző, bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tat a járá­si ügyész­ség új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­tén kívül kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak vét­sé­gé­vel is vádol­ja. Az ügyész a vád­lot­tal szem­ben elzá­rás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta, bűnös­sé­ge kér­dé­sé­ben a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.