Főoldal » Archív » 130-al száguldva okozott halálos balesetet – vádemelés egy kiskőrösi férfi ellen

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt vádat emelt egy 34 éves kis­kő­rö­si fér­fi­vel szem­ben, aki 2017. decem­ber 30-án, Kis­kő­rö­sön, mint­egy 130 km/óra sebes­ség­gel szá­gul­doz­va oko­zott halá­los balesetet.

A 34 éves vád­lott 2017. decem­ber 30-án, dél­után, Kis­kő­rö­sön egy sze­mély­au­tót veze­tett úgy, hogy a meg­en­ge­dett 50 km/h helyett mint­egy 120-130 km/h órá­val szá­gul­do­zott a város­ban. A férfi a Rákó­czi út egyik keresz­te­ző­dé­sé­be érve ész­re­vet­te, hogy tőle jobb­ról egy másik sze­mély­au­tó köze­le­dik, ame­lyik balra, a Rákó­czi útra akart kanya­rod­ni. A vád­lott fékez­ni kez­dett, de a sebes­ség­túl­lé­pés miatt az autó­ját nem tudta meg­ál­lí­ta­ni, és 90-95 km/h sebes­ség­gel neki­üt­kö­zött a másik sze­mély­au­tó bal oldalának.

Az ütkö­zés hatá­sá­ra a jobb­ról érke­ző gép­ko­csi az olda­lá­ra borult, míg a vád­lott autó­ja az úttest bal olda­li útpad­ká­já­ra sod­ró­dott. A bal­eset miatt a másik autót veze­tő nő olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy kór­ház­ba szál­lí­tá­sa és folya­ma­tos orvo­si keze­lé­se elle­né­re 2018. már­ci­us 8-án tüdő­gyul­la­dás­ban meghalt.

A vád­lott a bal­eset­ben nem sérült meg. 

A férfi által oko­zott bal­eset és a sér­tett halá­la között a köz­ve­tett oko­za­ti kap­cso­lat meg­ál­la­pít­ha­tó, ugyan­is ha a meg­en­ge­dett 50 km/h sebes­ség­gel köz­le­ke­dett volna, a bal­eset elke­rül­he­tő lett volna.

Az ügyész­ség a vád­lot­tat halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ja, amely 1 évtől 5 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő. A sza­bad­lá­bon lévő vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kis­kő­rö­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.