Főoldal » Hírek » 2300 háztartásban ment el az áram az ittas sofőr miatt - fotókkal - a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség jármű önké­nyes elvé­te­le, ittas jár­mű­ve­ze­tés és köz­ér­de­kű üzem műkö­dé­sé­nek gon­dat­lan meg­za­va­rá­sa miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki egy utcán par­ko­ló autót elköt­ve, itta­san neki­üt­kö­zött egy vil­la­mos fel­ső­ve­ze­té­ket tartó osz­lop­nak és emi­att 2300 fogyasz­tó más­fél órán át áram nél­kül maradt.

A vád­irat sze­rint a tisza­kécs­kei férfi annak elle­né­re, hogy sosem szer­zett jogo­sít­ványt, 2022. decem­ber 30-án, haj­nal­ban, Tisza­kécs­kén, itta­san beszállt egy utcán par­ko­ló, nyi­tott autó­ba és elin­dult, hogy kocsi­káz­zon. Véré­ben ekkor több mint 1,87 ezre­lék alko­hol volt. A vád­lott útköz­ben ittas­sá­ga miatt elve­szí­tet­te az ural­mát a jármű felett és a szem­köz­ti pad­ká­ra sod­ród­va neki­üt­kö­zött egy fel­ső­ve­ze­té­ket tartó vil­lany­osz­lop­nak.

A bal­eset követ­kez­té­ben az osz­lop kitört, a fel­ső­ve­ze­ték meg­ron­gá­ló­dott, ráadá­sul emi­att 2300 ház­tar­tás­ban több mint más­fél órán keresz­tül szü­ne­telt az áram­szol­gál­ta­tás. Az ittas sofőr a fel­ső­ve­ze­ték meg­ron­gá­lá­sá­val 670 ezer forint kárt oko­zott az áram­szol­gál­ta­tó cég­nek.

A vád­lott mind­ez­zel több KRESZ sza­bályt is meg­sze­gett, így azt, hogy jár­mű­vet csak az vezet­het, aki­nek a szer­ve­ze­té­ben nincs sze­szes­ital fogyasz­tá­sá­ból szár­ma­zó alko­hol, továb­bá jár­mű­vel min­dig a for­gal­mi, idő­já­rá­si, látá­si és útvi­szo­nyok­nak meg­fe­le­lő­en kell köz­le­ked­ni.

Az ügyész­ség a több­szö­rö­sen bün­te­tett fér­fit jármű önké­nyes elvé­te­lé­nek bűn­tet­té­vel, vala­mint ittas jár­mű­ve­ze­tés és köz­ér­de­kű üzem műkö­dé­se gon­dat­lan meg­za­va­rá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ja és ezért vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát, továb­bá jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tá­sát indít­vá­nyoz­za.

A letar­tóz­ta­tás­ban lévő férfi bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság hoz dön­tést.

A fotók a bűn­cse­lek­mény hely­szí­nén készül­tek.