Főoldal » Hírek » 25 év után szabadulhat a színész édesapját agyonverő férfi - a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A bíró­ság élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te azt a fér­fit, aki meg­öl­te az édes­ap­ját. A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az íté­let hely­ben­ha­gyá­sát indítványozta. 

A Fővá­ro­si Főügyész­ség 2021. év tava­szán emelt vádat az ötve­nes éve­i­ben járó fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tő 2020. május 3-án, reg­gel, szü­lei XVII. kerü­le­ti házá­ban isme­ret­len okból rátá­madt idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan véde­ke­ző­ké­pes, ismert szí­nész édes­ap­já­ra, akit egy kala­páccsal külö­nös kegyet­len­ség­gel meg­ölt. A sér­tett a hely­szí­nen éle­tét vesztette.

A Fővá­ro­si Tör­vény­szék az ember­ölés bűn­tet­té­ben bűnös­nek kimon­dott vád­lot­tat élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­re, és 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te azzal, hogy fel­té­te­les sza­bad­ság­ra 25 év eltel­té­vel bocsátható.

Az íté­let ellen a vád­lott és védő­je fel­men­té­sért fellebbezett.

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a Fővá­ro­si Íté­lő­táb­lá­nál az íté­let hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta. A vád­lott letar­tóz­ta­tás­ban várja a másod­fo­kú eljá­rás lefolytatását.

A koráb­bi ügyész­sé­gi köz­le­mé­nyek itt olvas­ha­tók: https://ugyeszseg.hu/vadat-emelt-a-fovarosi-fougyeszseg-a-2020-majusaban-megolt-szinmuvesz-fiaval-szemben/

https://ugyeszseg.hu/ismetelten-meghosszabbitottak-a-letartoztatasat-a-majusaban-megolt-ismert-szinesz-fianak-a-fovarosi-fougyeszseg-sajtokozlemenye/