Főoldal » Archív » 25 nap elzárás a tyúktolvajnak

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség lopás vét­sé­gé­nek kísér­le­te miatt állí­tott bíró­ság elé egy 28 éves nagy­oro­szi fér­fit, aki kakast akart lopni.

A vád­lott 2017. már­ci­us 1-jén a kora dél­utá­ni órák­ban test­vé­re szom­széd­já­tól akart barom­fit lopni. Átmá­szott a kerí­té­sen, majd a barom­fi­ud­var­hoz ment, ahol meg­pró­bált meg­fog­ni egy vörös kakast úgy, hogy azt a sarok­ba szo­rí­tot­ta.

A 62 éves sér­tett azon­ban fel­fi­gyelt kutyá­ja han­gos uga­tá­sá­ra, a tyúk­ól­hoz sie­tett, ahol tet­ten érte a fér­fit. Han­go­san ráki­ál­tott és egy bot­tal meg­fe­nye­get­te, mire a vád­lott meg­ijedt és a kakast hát­ra­hagy­va a kerí­té­sen átugor­va elme­ne­kült a hely­szín­ről.

A sér­tett által fel­is­mert fér­fit a rend­őr­ség egy órán belül elfog­ta, elő­ál­lí­tot­ta és bün­te­tő­el­já­rást indí­tott elle­ne. Ennek során a Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség bő két hét­tel az elkö­ve­tés után a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság elé állí­tot­ta a vád­lot­tat, aki lopás miatt már több­ször volt bün­tet­ve.

A bíró­ság az ügyé­szi indít­vány­nak meg­fe­le­lő­en elzá­rás­ra ítél­te, mely­nek tar­ta­mát 25 nap­ban hatá­roz­ta meg, és köte­lez­te őt 10 000 forint bűn­ügyi költ­ség vise­lé­sé­re. Az íté­let jog­erős.