Főoldal » Hírek » 70 nap helyett 8 hónap – a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Az ügyész­ség fel­leb­be­zé­se nyo­mán kapott súlyo­sabb bün­te­tést az az 53 éves férfi, aki egy éven belül egy cipő­bolt­ból és egy élel­mi­szer­bolt­ból is lopott.

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség 2023. ápri­li­sá­ban lopás vét­sé­ge miatt emelt vádat a férfi ellen. Az elkö­ve­tő 2022. szep­tem­ber 10-én egy sal­gó­tar­já­ni cipő­bolt­ból két pár cipőt is ello­pott úgy, hogy azo­kat az áru­vé­del­mi eti­kett hatás­ta­la­ní­tá­sa érde­ké­ben a magá­val vitt alu­mí­ni­um fóli­á­val bélelt háti­zsák­já­ba rej­tet­te, így az áru­vé­del­mi kapu nem riasz­tott, mikor átha­ladt rajta.

Ezt köve­tő­en a Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség 2023. augusz­tu­sá­ban ismét vádat emelt a fér­fi­val szem­ben, mert 2023. júni­us 27-én egy sal­gó­tar­já­ni élel­mi­szer­bolt­ból egy össze­csuk­ha­tó kést a nad­rág­já­ba rejt­ve pró­bált ellop­ni, azon­ban az üzlet biz­ton­sá­gi őre ezt ész­re­vet­te, a fér­fit az üzlet terü­le­tén meg­ál­lí­tot­ta és az ello­pott kést vissza­vet­te tőle.

A vád­lott egye­sí­tett ügye­i­ben a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság 2023. októ­be­ré­ben íté­le­tet hozott, és a fér­fit két­rend­be­li lopás vét­sé­ge miatt az ügyé­szi indít­vány­tól elté­rő­en – mely vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra irá­nyult – 70 nap elzá­rás­ra ítélte.

A dön­tés­sel szem­ben az ügyész­ség a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sá­ért fellebbezett. 

A Nóg­rád Vár­me­gyei Főügyész­ség – a járá­si ügyész­ség indo­ka­it fenn­tart­va – kifej­tet­te, hogy a bün­te­tett elő­éle­tű fér­fit a vele szem­ben koráb­ban fel­füg­gesz­tett, illet­ve vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés, sem a koráb­bi elzá­rás bün­te­tés, sem az elle­ne folya­mat­ban lévő bün­te­tő­el­já­rá­sok nem tar­tot­ták vissza újabb bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sé­től. A súlyo­sí­tó körül­mé­nyek túl­sú­lyá­ra tekin­tet­tel az ismé­tel­ten bűn­cse­lek­ményt elkö­ve­tő férfi ese­té­ben kizá­ró­lag a vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés lehet a bün­te­té­si célo­kat szol­gá­ló, vissza­tar­tó erejű szankció.

A másod­fo­kon eljá­ró Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék egyet­ért­ve az ügyé­szi fel­leb­be­zés­ben fog­lal­tak­kal, a fér­fit 8 hónap fog­ház­bün­te­tés­re ítél­te és 2 évre eltil­tot­ta a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól. A bün­te­té­si célok (a tár­sa­da­lom védel­me érde­ké­ben annak meg­elő­zé­se, hogy akár az elkö­ve­tő, akár más bűn­cse­lek­ményt köves­sen el) a rövid idő­tar­ta­mú elzá­rás­sal a Tör­vény­szék sze­rint sem let­tek volna elérhetőek.

A dön­tés jogerős.