Főoldal » Hírek » 72 órán belül 4 évre ítélték az idős asszonyt kifosztó férfit – videóval – a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé azt az őri­zet­be vett fér­fit, aki a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sér­tett tás­ká­ját vette el.

A vád sze­rint a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lott 2024 ápri­li­sá­nak ele­jén, dél­előtt, Kapos­vár bel­vá­ro­sá­ban fel­fi­gyelt az idős, nehéz­ke­sen mozgó, egye­dül köz­le­ke­dő asszony­ra és elha­tá­roz­ta, hogy kész­pénz­szer­zés cél­já­ból elve­szi a sér­tett ridiküljét. 

Ami­kor a sér­tett lement a bel­vá­ro­si alul­já­ró­ba, a férfi a sér­tett mögé lépve az asszony hóna alatt tar­tott, kis mére­tű tás­ká­ját onnan kikap­ta és azzal elfu­tott. Mivel a ridi­kül­ben a remélt kész­pénz helyett csak a sér­tett kulcs­cso­mó­ja és nap­szem­üve­ge volt, a vád­lott a szá­má­ra érték­te­len dol­go­kat a tás­ká­val együtt kidob­ta egy köze­li szeméttárolóba.

A ter­hel­tet a köz­te­rü­le­ti kame­rák fel­vé­te­lei alap­ján rövid időn belül azo­no­sí­tot­ták a kapos­vá­ri rend­őrök, majd elő­ál­lí­tot­ták és őri­zet­be vet­ték, vala­mint az össze­sen 10.500 forin­tot érő tár­gya­kat is hiány­ta­la­nul megtalálták.

Az ügyész­sé­gi indít­vánnyal egye­ző­en a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság a vissza­eső vád­lot­tal szem­ben 4 év bör­tön­bün­te­tést és 4 év köz­ügyek­től eltil­tást sza­bott ki. A dön­tést az ügyész­ség tudo­má­sul vette, azon­ban az védel­mi fel­leb­be­zé­sek foly­tán nem jogerős.

A fel­vé­te­len bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se látható.