Főoldal » Archív » 75 kilogramm marihuánát csempészett – letartóztatták

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség a letar­tóz­ta­tá­sát kez­de­mé­nyez­te annak a szerb fér­fi­nak, aki 2019. janu­ár 8-án külö­nö­sen jelen­tős mennyi­sé­gű kan­na­biszt hozott be az ország területére.

A gyanú sze­rint az elkö­ve­tő 2019. janu­ár 8-án, kora este, a Szerb Köz­tár­sa­ság felől lépett be Magyar­or­szág terü­le­té­re a rösz­kei határ­át­ke­lő­nél. A férfi az álta­la veze­tett gép­ko­csi­ba, a kocsi rak­te­ré­nek pad­ló­za­tá­ba kiala­kí­tott rej­tek­hely­re, 68 cso­mag kan­na­biszt rej­tett, a kábí­tó­szer mennyi­sé­ge mint­egy brut­tó het­ven­öt kilo­gramm volt. A gyanú sze­rint a gya­nú­sí­tott által szál­lí­tott kábí­tó­szer tisz­ta ható­anyag tar­tal­ma meg­ha­lad­ja a külö­nö­sen jelen­tős mennyi­ség alsó határát.

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség az 5-15 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő, külö­nö­sen jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­te miatt folya­mat­ban lévő nyo­mo­zás­ban a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta, szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye, vala­mint annak a veszé­lye miatt, hogy sza­bad­lá­bon hagyá­sa ese­tén a gya­nú­sí­tott a bizo­nyí­tá­si eljá­rás meg­ne­he­zí­té­sé­re törekedhetne.

A Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en egy hónap idő­tar­tam­ra elren­del­te, a vég­zés nem jogerős.