Főoldal » Archív » A Balaton rovására akarta növelni a sporttelep területét

A Veszp­ré­mi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség kör­nye­zet­ká­ro­sí­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 60 éves fér­fi­val szem­ben, aki egy Bala­ton­al­má­di­ban bérelt vízisport-telepen a tó terü­le­tét is érin­tő terü­let­fel­töl­tést vég­zett. 

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő 1997 óta bérel­te a csak­nem 2 hek­tá­ros terü­le­tet, mely­nek hátsó, mint­egy 2600 m²-es részén – a bér­be­adó tudta nél­kül – 2015-2016-ban, a tó terü­le­tét is érin­tő terü­let­fel­töl­tést végzett.

A vád­lott a fel­töl­tést nagyobb­részt a közel­ben kiter­melt köves föld­del végez­te, mely­be azon­ban épí­té­si és bon­tá­si hul­la­dék, így tégla, asz­falt, beton­vas, kábe­lek, fólia is került.

A beavat­ko­zás követ­kez­té­ben a jelen­le­gi­nél átla­go­san 1 méter­rel mélyeb­ben fekvő, idő­sza­ko­san víz­zel borí­tott élő­hely növény­ze­te, állat­vi­lá­ga meg­vál­to­zott, szá­ra­zabb élő­hellyé ala­kult, amely­nek ter­mé­sze­tes álla­po­ta embe­ri beavat­ko­zás­sal is csak 4-8 év alatt tud vissza­ala­kul­ni. Ennek jelen­tő­sé­ge abban áll, hogy a Bala­ton part­ját sze­gé­lye­ző náda­sok, mocsa­rak, lápok és egyéb ter­mé­sze­tes vizes élő­he­lyek kiter­je­dé­sé­nek csök­ke­né­se ront­ja a tó öntisz­tí­tó képes­sé­gét, a hul­la­dék lera­ká­sa pedig köz­vet­ve a víz­mi­nő­sé­get is veszélyeztette.

A fel­töl­tés egyéb­ként kis­mér­ték­ben, egy 19 m²-es terü­le­ten a tó med­rét is érin­tet­te, amellyel az elkö­ve­tő veszé­lyez­tet­te a Bala­ton ezen részé­nek élővilágát.