Főoldal » Archív » A belvárosra szakosodott kábítószer-kereskedő ellen emelt vádat a Fővárosi Főügyészség – FOTÓVAL

A nő a kül­vá­ros­ban ada­gol­ta, azon­ban a bel­vá­ro­si buli­zók­nak adta el a kábí­tó­szert, elle­ne a Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt.

A vád­irat sze­rint a vád­lott, egy 45 éves nő elha­tá­roz­ta, hogy kábí­tó­szer­ke­res­ke­de­lem útján fog nagy jöve­de­lem­re szert tenni.

A nő rövid időn belül mint­egy 600 db exta­sy tab­let­tát és 200 gramm amfe­ta­min­port szer­zett be. A kábí­tó­sze­re­ket egy XVIII. kerü­le­ti ingat­lan­ban ada­gol­ta, tárol­ta, és jel­lem­ző­en a bel­vá­ros­ban, az esti-éjszakai órák­ban árul­ta, ott szó­ra­ko­zó sze­mé­lyek­nek. A keres­ke­dő a tevé­keny­ség­ből 2018 feb­ru­ár­já­ig több száz­ezer forint bevé­tel­re tett szert.

A rend­őr­ség 2018. feb­ru­ár 2-án a késő esti órák­ban, a VI. kerü­let, Király utcá­ban intéz­ke­dés alá vonta a nőt, és ennek során, vala­mint az ott­ho­ná­ban tar­tott kuta­tás kere­té­ben lefog­lal­ták a még nem érté­ke­sí­tett kábí­tó­szert, az ada­go­lás­hoz és ter­jesz­tés­hez hasz­nált digi­tá­lis mér­le­gek­kel, műanyag tasa­kok­kal és kanál­lal együtt.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a nő ellen jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer keres­ke­de­lem bűn­tet­te miatt emelt vádat a Fővá­ro­si Tör­vény­szé­ken, amely bűn­cse­lek­ményt a tör­vény öttől húsz évig vagy élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­sel fenyegeti.

A vád­lott koráb­ban le volt tar­tóz­tat­va, jelen­leg bűn­ügyi fel­ügye­let alatt áll.