Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » A büntetés súlyosítását kéri az ügyészség a testvérére késsel támadó férfi ellen - a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség másod­fo­kú ügyész­ség­ként a báty­já­ra kés­sel táma­dó Csongrád-Csanád megyei férfi bün­te­té­sé­nek súlyo­sí­tá­sá­ra tett indítványt. 

Az ügy­ben első fokon a Sze­ge­di Tör­vény­szék járt el a Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség vád­ira­ta alap­ján. Az első­fo­kú íté­let sze­rint 2021 októ­be­ré­ben ott­ho­ná­ban a férfi ittas álla­po­tú test­vé­re, a sér­tett össze­ve­szett any­já­val, aki fia fel­in­dult álla­po­ta miatt meg­kí­sé­rel­te elhagy­ni a lakó­há­zu­kat, azon­ban eköz­ben elesett. A sér­tett az any­ját utol­ér­te és fölé hajol­va tovább szi­dal­maz­ta. Ekkor a súlyos fok­ban ittas férfi a test­vé­rét egy kony­ha­kés­sel lapoc­ká­já­nál meg­szúr­ta, majd a kiala­kult dula­ko­dás során, a comb­ján is meg­se­be­sí­tet­te. A férfi báty­ja ún. lég­mel­lel járó sérü­lé­se foly­tán élet­ve­szé­lyes álla­pot­ba került, éle­tét az idő­ben érke­ző, szak­sze­rű orvo­si ellá­tás, majd a kór­ház­ba szál­lí­tást köve­tő gyógy­ke­ze­lés men­tet­te meg.

A Sze­ge­di Tör­vény­szék a vád­lot­tat – miu­tán beis­mer­te bűnös­sé­gét és lemon­dott tár­gya­lás­hoz való jogá­ról – élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt 4 év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett 2 év tar­ta­mú bör­tön­bün­te­tés­re ítélte.

Az első­fo­kú íté­let ellen az ügyész­ség jelen­tet­te be fel­leb­be­zést, a vád­lott ter­hé­re súlyo­sí­tás érde­ké­ben, a sza­bad­ság­vesz­tés pró­ba­ide­jé­nek hosszabb tar­tam­ban tör­té­nő meg­ál­la­pí­tá­sa végett.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a sza­bad­ság­vesz­tés fel­füg­gesz­té­sé­nek pró­ba­ide­je arány­ta­la­nul enyhe. A testi sér­té­sek elsza­po­ro­dott­sá­ga, az embe­rek közöt­ti konf­lik­tu­sok fizi­kai erő­szak útján tör­té­nő ren­de­zé­sé­nek gya­ko­ri­sá­ga szi­go­rúbb fele­lős­ség­re vonást tesz szükségessé.

Az ügy­ben másod­fo­kon a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la hoz döntést.