Főoldal » Hírek » A büntetésvégrehajtás „vendégei” lesznek a csúszópénzt elfogadó borsodi vezető hivatalnokok - a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

Ered­mé­nyes ügyé­szi fel­leb­be­zést köve­tő­en súlyo­sí­tot­ta a bíró­ság a meg­vesz­te­ge­tett hiva­tal­ve­ze­tők bün­te­té­sét. 

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség 2020 feb­ru­ár­já­ban emelt vádat egy észak-magyarországi járá­si hiva­tal két veze­tő­je ellen kor­rup­ci­ós bűn­cse­lek­mény miatt. Az elkö­ve­tők 2018. máso­dik fél­évé­ben egy autó­pá­lya épít­ke­zés­ben érde­kelt cég veze­tő­jé­től 4 mil­lió forint csú­szó­pénzt kér­tek azért, hogy a cég­ve­ze­tő által kez­de­mé­nye­zett föld­hi­va­ta­li eljá­rást jog­el­le­ne­sen befo­lyá­sol­ják.

A Fővá­ro­si Tör­vény­szék 2022. októ­ber 14-én kihir­de­tett íté­le­té­vel mind­két vád­lot­tat bűnös­nek mond­ta ki társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett hiva­ta­li vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sa bűn­tet­té­ben. A bíró­ság az elkö­ve­tő­ket 2 év, vég­re­haj­tá­sá­ban 5 évi pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re, 4 mil­lió forint pénz­bün­te­tés­re és 3 évre a kor­mány­tiszt­vi­se­lői fog­lal­ko­zás­tól eltil­tás­ra ítél­te.

A hatá­ro­zat ellen az ügyész mind­két vád­lott ter­hé­re – a pénz­bün­te­tés érin­tet­le­nül hagyá­sa mel­lett – súlyo­sabb tar­ta­mú vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­té­sért, hosszabb tar­ta­mú fog­lal­ko­zás­tól eltil­tás bün­te­té­sért, vala­mint köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sá­ért fel­leb­be­zett.

Az első­fo­kú íté­let ellen a vád­lot­tak és védő­ik téves jogi minő­sí­tés miatt, továb­bá a bün­te­tés eny­hí­té­se cél­já­ból fel­leb­bez­tek.

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a Fővá­ro­si Íté­lő­táb­lá­hoz benyúj­tott másod­fo­kú indít­vá­nyá­val mind­két vád­lot­tal szem­ben súlyo­sabb bün­te­tés kisza­bá­sát kez­de­mé­nyez­te az ügyé­szi fel­leb­be­zés fenn­tar­tá­sá­val, vala­mint a védel­mi fel­leb­be­zés eluta­sí­tá­sát kérte.

A Fővá­ro­si Íté­lő­táb­la az ügyé­szi fel­leb­be­zés érve­i­nek helyt adva, 2023. május 10. nap­ján kihir­de­tett jog­erős másod­fo­kú íté­le­té­vel mind­két vád­lott bün­te­té­sét 3-3 év vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re és 3-3 év köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés­re súlyo­sí­tot­ta azzal, hogy a sza­bad­ság­vesz­tés fele tar­ta­má­nak kitöl­té­sét köve­tő napon bocsát­ha­tók fel­té­te­les sza­bad­ság­ra.

A bűn­ügy­ben koráb­ban kibo­csá­tott ügyész­sé­gi köz­le­mény itt olvas­ha­tók:

https://ugyeszseg.hu/minositett-vesztegetes-miatt-orizetben-egy-jarasi-hivatal-vezetoi/

https://ugyeszseg.hu/korrupcios-buncselekmeny-miatti-vademeles-egy-jarasi-hivatal-ket-korabbi-vezetoje-ellen/

https://ugyeszseg.hu/vegrehajtando-szabadsagvesztesert-kuzd-az-ugyeszseg-a-megvesztegetett-kormanytisztviselok-ugyeben-a-fovarosi-fellebbviteli-fougyeszseg-sajtokozlemenye/