Főoldal » Hírek » A büntetőeljárások sem tartották vissza szomszédai háborgatásától - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Hód­me­ző­vá­sár­he­lyi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a nővel szem­ben, akit a vád sze­rint a fel­té­te­les ügyé­szi fel­füg­gesz­tés, vala­mint a távol­tar­tás elren­de­lé­se sem tar­tott vissza attól, hogy szom­szé­da­it zaklassa.

A vád­irat sze­rint a nő már 2019. októ­be­re és 2020. janu­ár­ja között is zak­lat­ta a vele egy tár­sas­ház­ban élő szom­széd párt Hód­me­ző­vá­sár­he­lyen, mivel min­den­áron kap­cso­la­tot akart velük kiala­kí­ta­ni és nem tudta elvi­sel­ni, hogy a sér­tet­tek ezt a törek­vé­sét és aján­dé­ka­it vissza­uta­sí­tot­ták. A vád­lott heten­te meg­je­lent a sér­tet­tek laká­sá­nál este 6 és éjjel egy óra között, jel­lem­ző­en itta­san és becsön­ge­tett. Ha a sér­tet­tek nem rea­gál­tak vagy kikap­csol­ták a csen­gőt, akkor addig döröm­bölt, amíg ki nem nyi­tot­ták az ajtót. De ekkor is több­ször elő­for­dult, hogy vissza­ment és ordi­bál­va verte az ajtót, ettől a rend­őri intéz­ke­dé­sek sem tar­tot­ták vissza. A vád­lott több­ször vitt süte­ményt és aján­dé­ko­kat a sér­tet­tek­nek, annak elle­né­re, hogy közöl­ték vele, hogy hagy­ja őket békén. A vád­lot­tal szem­ben fen­ti­ek miatt nyo­mo­zás indult, ami miatt a sér­tet­tek­nek néhány hónap nyu­ga­lom követ­ke­zett. Az eljá­rást a járá­si ügyész­ség fel­té­te­les ügyé­szi fel­füg­gesz­tés­sel zárta le tavaly októberben.

A vád­lott a vád­ha­lasz­tás elle­né­re a zak­la­tá­so­kat egyre agresszí­vebb módon tovább foly­tat­ta 2020. novem­be­re és 2021. már­ci­u­sa között, sok­szor a sér­tett kis­ko­rú gyer­me­ké­ben is félel­met kelt­ve. A vád­lott a min­den­áron való kap­cso­lat­te­rem­tés érde­ké­ben mód­sze­rét vál­to­gat­va volt, hogy köszö­net­nyil­vá­ní­tó leve­let és nyak­lán­cot dobott sér­tett pos­ta­lá­dá­já­ba a folya­ma­tos eluta­sí­tá­sok elle­né­re. A vád­lot­tat az sem tar­tot­ta vissza, hogy a sér­tett fel­je­len­té­sé­re indu­ló újabb nyo­mo­zás­ban távol­tar­tást ren­delt el vele szem­ben a bíró­ság, vala­mint gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ták ki. A vád­lott a felet­te levő lakás­ban lakó sér­tett hábor­ga­tá­sát úgy is foly­tat­ta, hogy két­na­pon­ta a pla­font verte, ordítozott.

A vád­lott maga­tar­tá­sa a sér­tet­tek­ben komoly félel­met kel­tett, kame­rát is sze­rel­tet­tek fel a bejá­ra­ti ajtó elé, mely­nek fel­vé­te­lei alap­ján lát­ták, hogy a vád­lott hall­ga­tó­zik, az ajtón levő abla­kon keresz­tül pró­bál leskelődni.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tat zak­la­tás vét­sé­gé­vel vádolja.

A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Hód­me­ző­vá­sár­he­lyi Járás­bí­ró­ság fog dönteni.