Főoldal » Hírek » Szegedi Fellebbviteli Főügyészség » A cégeik által fizetendő áfa jogosulatlan csökkentése érdekében stróman cégektől vásárolt fiktív számlákat a testvérpár-a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség, mint másod­fo­kon eljá­ró ügyész­ség az adó­be­vé­telt mint­egy negyed­mil­li­árd forint­tal csök­ken­tő adó­csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt indult bün­te­tő­ügy­ben a vagyon­el­kob­zás­ra vonat­ko­zó ren­del­ke­zés kivé­te­lé­vel a Sze­ge­di Tör­vény­szék első­fo­kú íté­le­té­nek hely­ben­ha­gyá­sá­ra tett indítványt.

Az első­fo­kú bíró­ság a 2020. feb­ru­ár 28-án meg­ho­zott íté­le­té­ben a koráb­ban éve­ken keresz­tül infor­má­ció szol­gál­ta­tás­sal fog­lal­ko­zó cégek ügy­ve­ze­tő­jét, annak test­vé­rét vala­mint a cége­ik részé­re fik­tív költ­ség­szám­lá­kat biz­to­sí­tó továb­bi vád­lot­ta­kat adó­csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt - a szám­lá­kat befo­ga­dó vád­lot­tak ese­té­ben hosszabb tar­ta­mú - bör­tön­bün­te­tés­re, köz­ügyek­től eltil­tás­ra, pénz­bün­te­tés­re, vala­mint gaz­da­sá­gi tár­sa­ság veze­tő tiszt­ség­vi­se­lő­je fog­lal­ko­zás­tól eltil­tás­ra ítélte.

Az ügyész­sé­gi vád­nak meg­fe­le­lő, nem jog­erős íté­let sze­rint az ügy­ve­ze­tő és annak test­vé­re a tulaj­do­nuk­ban lévő, egyi­kük által kép­vi­selt két gaz­da­sá­gi tár­sa­ság fik­tív költ­ség­szám­lá­kat foga­dott be a köny­ve­lé­sé­be két cég­től azért, hogy a valós gaz­da­sá­gi tevé­keny­ség után kelet­ke­zett áfa ter­he­ket jogo­su­lat­la­nul csök­kent­se. Ez több adó­be­val­lá­si idő­sza­kon keresz­tül történt.

Az első­fo­kon eljárt ügyész­ség a tör­vény­szék íté­le­tét tudo­má­sul vette, elle­ne a vád­lot­tak és védő­ik több­sé­ge egy­aránt a vád­lot­tak fel­men­té­se érde­ké­ben fellebbezett.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint az első­fo­kú bíró­ság íté­le­te a vagyon­el­kob­zás­ra vonat­ko­zó ren­del­ke­zés kivé­te­lé­vel tör­vé­nyes és meg­ala­po­zott, a kisza­bott bün­te­té­sek pedig ará­nyo­sak, ezért - a hivat­ko­zott kivé­tel­lel - az első­fo­kú íté­let hely­ben­ha­gyá­sa indokolt.

Az ügy­ben másod­fo­kon a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la hoz döntést.