Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » A díler körömlakklemosóval házilagosan gyártott „herbált”

A Mis­kol­ci Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt egy 60 éves és egy 28 éves férfi ellen keres­ke­dés­sel elkö­ve­tett új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­te, vala­mint tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély­nek átadás­sal elkö­ve­tett új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­te miatt.

2017 júni­u­sá­ban az idő­seb­bik férfi elha­tá­roz­ta, hogy új pszi­cho­ak­tív anya­got tar­tal­ma­zó, ún. „her­bált” fog áru­sí­ta­ni, hogy pénz­hez jus­son. Ezért vásá­rolt ilyen tar­tal­mú por­ál­la­gú kon­cent­rá­tu­mot, amit ő „ható­nak" neve­zett, vala­mint beszer­zett isme­ret­len ere­de­tű zöld növé­nyi tör­me­lé­ket, amit „zsá­lyá­nak” hívott. Ezek­ből ott­ho­ni körül­mé­nyek között úgy készí­tett „her­bált”, hogy a por­ál­la­gú kon­cent­rá­tu­mot köröm­lakk­le­mo­só­ban fel­ol­dot­ta, és ezzel az oldat­tal lefúj­ta a növé­nyi tör­me­lé­ket, és azt kiadagolta.

Az új pszi­cho­ak­tív anya­got tar­tal­ma­zó szert, tár­sá­val együtt paket­ten­ként 3 000 Ft, ille­tő­leg 4 500 Ft-ért külön­bö­ző sze­mé­lyek­nek érté­ke­sí­tet­ték, akik azt ciga­ret­tá­ba sodor­va fogyasz­tot­ták. Kis­ko­rú sze­mé­lyek­nek is adtak el kábí­tó­ha­tá­sú anya­got 500 Ft és 1 000 Ft-os vétel­ár ellenében.

Az ügyész­ség vád­lot­tak­kal szem­ben bör­tön­bün­te­tést és mel­lék­bün­te­tés­ként köz­ügyek­től eltil­tást, továb­bá vagyon­el­kob­zást indítványozott.