Főoldal » Hírek » Szegedi Fellebbviteli Főügyészség » A férjét halálra gázoló nő ügyében benyújtotta a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség az indítványát a bírósághoz

A Sze­ge­di Tör­vény­szék jogos véde­lem miatt fel­men­tet­te az erős fel­in­du­lás­ból elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­vel vádolt nőt, aki halál­ra gázol­ta az őt bán­tal­ma­zó fér­jét.

 A vád sze­rint 2017. decem­ber 27-én a késő dél­utá­ni órák­ban az Üllé­sen élő házas­pár között konf­lik­tus ala­kult ki, mely­nek során az ittas álla­pot­ban levő férj dur­ván bán­tal­maz­ta a fele­sé­gét. A nőnek sike­rült kisza­ba­dul­nia, a ház előtt álló kocsi­ba beül­nie, azzal akart elme­ne­kül­ni a férfi elől. A férj azon­ban a kocsi elé állt, a nő őt rövid tola­tás­sal elke­rül­te, azon­ban a férfi újra az autó elé ugrott, ami után a nő a fér­jét elütöt­te, majd több méte­ren keresz­tül az autó alatt von­szol­ta. Ami­kor a kocsi­val meg­állt, az asszony tele­fo­non kért segít­sé­get a 112-es hívó­szá­mon, azon­ban mire a men­tők kiér­kez­tek, a férje már halott volt.

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség erős fel­in­du­lás­ban elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt emelt vádat a nővel szem­ben.

A Sze­ge­di Tör­vény­szék a vád­lot­tat fel­men­tet­te, mert állás­pont­ja sze­rint jogos védel­mi hely­zet­ben volt.

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség fel­leb­be­zést jelen­tett be az első­fo­kú íté­let­tel szem­ben a bűnös­ség meg­ál­la­pí­tá­sa és sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sa érde­ké­ben.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a fel­leb­be­zést fenn­tart­va bizo­nyí­tás fel­vé­te­lét indít­vá­nyoz­ta azzal, hogy az ügyre vonat­ko­zó állás­pont­ját a bizo­nyí­tá­si eljá­rás befe­je­zé­se után ter­jesz­ti elő.

Az ügy­ben másod­fo­kon a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la fog dön­te­ni.