Főoldal » Archív » A figyelmetlen motoros nekiütközött a sorompó csapórúdjának - vádemelés

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga ellen gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett vét­ség miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki Haj­dú­bö­ször­mény­ben egy vas­úti átjá­ró­ban későn ész­lel­te a leen­ge­dett csa­pó­ru­dat és annak neki­üt­kö­zött

A vád sze­rint a vád­lott 2019. júli­us 11-én, reg­gel 7:30 perc körül, segéd­mo­to­ros kerék­pár­ral köz­le­ke­dett Haj­dú­bö­ször­mény­ben, és az egyik utcát keresz­te­ző vas­úti átjá­ró­hoz köze­le­dett.

A vád­lott kele­ti irány­ba haladt, ezért a fel­ke­lő nap fénye nehe­zí­tet­te az ész­le­lést. A vád­lott rész­ben emi­att, rész­ben nagy­fo­kú figyel­met­len­sé­ge miatt kése­del­me­sen vette észre a fény­so­rom­pó vil­lo­gó piros jel­zé­sét és azt, hogy a fél­so­rom­pó csa­pó­rúd­ja leen­ge­dett álla­pot­ban volt. A vád­lott a hir­te­len féke­zés elle­né­re jelen­tős sebes­ség­gel neki­üt­kö­zött a csa­pó­rúd­nak, ami letört. A vád­lott az ütkö­zés miatt az úttest bal olda­lá­ra esett.

Sze­mé­lyi sérü­lés nem tör­tént, azon­ban a vád­lott a KRESZ sza­bály­sze­gő maga­tar­tá­sá­val veszé­lyez­tet­te a vas­úti köz­le­ke­dés biz­ton­sá­gát.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő vád­lott ellen köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga ellen gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett vét­ség miatt emelt vádat a Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járás­bí­ró­sá­gon. A járá­si ügyész­ség a bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a járás­bí­ró­ság az ira­tok tar­tal­ma alap­ján, tár­gya­lás lefoly­ta­tá­sa nél­kül a vád­lot­tal szem­ben pénz­bün­te­tést szab­jon ki.