Főoldal » Hírek » „A főnökkel meg van beszélve” – lottózókat károsítottak meg a csalók – fotóval – a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás miatt vádat emelt két fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tők lot­tó­zók­ba bete­le­fo­nál­va az alkal­ma­zot­tat a főnök­re hivat­koz­va rávet­ték arra, hogy a tét azon­na­li, sze­mé­lyes kifi­ze­té­se nél­kül vegyen fel szá­muk­ra foga­dást. Ígé­re­tük elle­né­re a téte­ket utóbb nem ren­dez­ték, cél­juk kizá­ró­lag a nye­re­mé­nyek meg­szer­zé­se volt.

 A vád sze­rint a hat­va­ni és a szé­kes­fe­hér­vá­ri fér­fi­ak 2022 nya­rán elha­tá­roz­ták, hogy trük­kös csa­lás­sal tesz­nek szert rend­sze­res jöve­de­lem­re. Közös ötle­tük alap­ján 2022 nya­rán vélet­len­sze­rű­en kivá­lasz­tott lot­tó­zó­kat tele­fo­non fel­hív­tak és arra hivat­koz­va, hogy „a főnök­kel meg van beszél­ve”, „isme­rik a főnö­köt” illet­ve „törzs­vá­sár­lók”, rávet­ték az alkal­ma­zot­tat arra, hogy az álta­luk kért érték­ben foga­dá­so­kat vegyen fel anél­kül, hogy annak tét­jét kifi­zet­ték volna. A vád­lot­tak valót­la­nul azt ígér­ték, hogy rövi­de­sen meg­je­len­nek a lot­tó­zó­ban a szel­vé­nyek ren­de­zé­se érde­ké­ben. Ígé­re­tük­kel szem­ben azon­ban a nye­re­ményt nem hozó foga­dá­sok tét­jét nem állt szán­dé­kuk­ban utó­lag meg­fi­zet­ni, arra anya­gi lehe­tő­sé­gük sem volt. Nyer­tes szel­vény ese­tén utóbb meg­je­len­tek a lot­tó­zó­ban, hogy a tét közel négy­sze­re­sét jelen­tő nye­re­ményt fel­ve­gyék. Ez még úgy is meg­ér­te nekik, hogy ekkor a tétet utó­lag kény­te­le­nek vol­tak kifizetni.

Köz­vet­le­nül az elfo­gá­su­kat meg­elő­ző­en, 2022. augusz­tus 22-én egy Kecs­ke­mét kör­nyé­ki foga­dó­iro­dá­ba több­ször bete­le­fo­nál­va az alkal­ma­zot­tat tétek fel­vé­te­lé­re vet­ték rá. A máso­dik hívás­kor azon­ban a nő már óva­tos volt és a csa­lók által kért 26 db, egyen­ként 55 illet­ve 63 ezer forin­tos tétek helyett foga­dá­son­ként csak 300 forin­tot ját­szott meg. Mivel ezek a szel­vé­nyek nyer­tek, a csa­lók – nem tud­ván az alkal­ma­zott óva­tos­sá­gá­ról – a vélt 1,5 mil­lió forin­tos nye­re­mény fel­vé­te­le érde­ké­ben meg­je­len­tek az üzlet­ben, ahol a kecs­ke­mé­ti rend­őrök lecsap­tak rájuk.

Közel két hónap alatt 12 lot­tó­zót sike­rült a fenti mód­szer­rel meg­ká­ro­sí­ta­ni­uk. A kár jel­lem­ző­en néhány száz­ezer forint volt, több eset­ben azon­ban az 1 mil­lió forin­tot is meghaladta.

Az ügyész­ség a fér­fi­a­kat üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja és ezért velük szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozza.

Bűnös­sé­gük­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A fotón a csa­lók tele­fon­hí­vá­sa ered­mé­nye­ként kiál­lí­tott foga­dá­si szel­vény látható.

a vádlottak telefonos útmutatása szerint kiállított fogadási szelvény