Főoldal » Archív » A Fővárosi Nyomozó Ügyészség indítványa alapján a bíróság meghosszabbította a terrorcselekménnyel gyanúsított szír férfi letartóztatását

Miként arról koráb­ban beszá­mol­tunk (https://ugyeszseg.hu/a-fovarosi-nyomozo-ugyeszseg-inditvanyozta-a-terrorcselekmennyel-gyanusitott-szir-ferfi-letartoztatasanak-meghosszabbitasat/ a Fővá­ro­si Nyo­mo­zó Ügyész­ség indít­ványt tett a ter­ror­cse­lek­ménnyel gya­nú­sí­tott szír férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak három hónap­pal tör­té­nő meg­hosszab­bí­tá­sá­ra.

A Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a letar­tóz­ta­tást az ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján, azzal egye­ző­en 2019. júli­us 24-ig meg­hosszab­bí­tot­ta, a gya­nú­sí­tott szö­ké­sé­nek, elrej­tő­zé­sé­nek, a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek és a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­nek kizá­rá­sa érde­ké­ben.