Főoldal » Archív » A Fővárosi Nyomozó Ügyészség indítványozta a terrorcselekménnyel gyanúsított szír férfi letartóztatásának meghosszabbítását

Miként arról koráb­ban beszá­mol­tunk (https://ugyeszseg.hu/az-iszlam-allam-egyik-tagjat-vette-orizetbe-es-hallgatja-ki-gyanusitottkent-a-fovarosi-nyomozo-ugyeszseg/) a Fővá­ro­si Nyo­mo­zó Ügyész­ség nyo­mo­zó ügyé­szei a Ter­ror­el­há­rí­tá­si Köz­pont mun­ka­tár­sa­i­nak segít­sé­gé­vel őri­zet­be vet­tek egy szír fér­fit és gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ták ki minő­sí­tett ember­ölés bűn­tet­té­vel elkö­ve­tett ter­ror­cse­lek­mény bűn­tet­te és ter­ror­cse­lek­mény elő­ké­szü­le­te miatt. Az ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a férfi letar­tóz­ta­tá­sát a bíró­ság 2019. már­ci­us 24-én elrendelte.

A kény­szer­in­téz­ke­dés elren­de­lé­sét köve­tő­en vég­re­haj­tott nyo­mo­zá­si cse­lek­mé­nyek alap­ján a meg­ala­po­zott gyanú tovább erősödött.

A Fővá­ro­si Nyo­mo­zó Ügyész­ség indít­ványt tett a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak 3 hónap­pal tör­té­nő meghosszabbítására.