Főoldal » Archív » A gázpisztoly nem használt az ásóval támadóval szemben - vádemelés

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy het­ven­hét éves férfi ellen élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt.

A vád sze­rint a vád­lott 2018. novem­ber ele­jén, kora dél­után, kerék­pár­ját tolta Kazinc­bar­ci­ka kül­te­rü­le­tén, egy dűlő­úton, ami­kor gép­jár­mű­vé­vel elha­ladt mel­let­te a sér­tett, aki hét­vé­gi tel­ké­re akart menni.

A sér­tett a lehú­zott abla­kon keresz­tül meg­hal­lot­ta, hogy a vád­lott han­go­san szóvá tette, mit keres ezen az úton. Ebből vita ala­kult ki közöt­tük, miköz­ben a vád­lott meg­ér­ke­zett a saját por­tá­já­hoz, ahol a kerí­té­sen benyúlt, és egy ásót vett magá­hoz. A sér­tett ekkor már kiszállt az autó­ból, úgy vitat­koz­tak, mire a vád­lott az ásót a feje fölé ütés­re emel­te, és elin­dult a sér­tett irá­nyá­ba. A férfi véde­ke­zés­kép­pen az autó kesz­tyű­tar­tó­já­ból kivet­te a gáz­ri­asz­tó­pisz­to­lyát, amely­nek vise­lé­sé­re egyéb­ként nem ren­del­ke­zett enge­déllyel, és azzal a leve­gő­be figyel­mez­te­tő lövést adott le.

A vád­lott ettől nem ijedt meg, hanem az ásó élé­vel a sér­tet­tet fejen ütöt­te, amit a férfi azért nem tudott kivé­de­ni, mert a gáz­pisz­tolyt hasz­nál­va úgy gon­dol­ta, hogy a vád­lott nem üthe­ti meg. Azon­ban a vád­lott ezután is táma­dott, ismét feje felé emel­te az ásót, és újból ütni pró­bált, mire a férfi két lövést adott le a vád­lott­ra. Ez sem hasz­nált a vád­lot­tal szem­ben, aki még min­dig fel­emelt ásó­val táma­dott, így a sér­tett meg­fog­ta az ásót, kicsa­var­ta a kezé­ből, majd bedob­ta a kerí­té­sen.

Az erő­sen vérző fejű sér­tett ezután autó­ba ült, és egy közel­ben lévő autó­ke­res­ke­dés­ben kért segít­sé­get, ahon­nan a men­tők kór­ház­ba szál­lí­tot­ták.

A táma­dás követ­kez­té­ben a sér­tett a kopo­nya töré­ses sérü­lé­sét szen­ved­te el, mely köz­vet­le­nül élet­ve­szé­lyes­nek minő­sült.

Az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tést és mel­lék­bün­te­tés­ként köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott.