Főoldal » Hírek » Sajtóközlemények » A helyi kocsma előtt „boxolták le” a régi vitájukat - videóval - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség cso­por­to­san elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt emelt vádat négy fér­fi­val szem­ben, mivel ket­ten közü­lük tör­vény­be ütkö­ző módon akar­ták ren­dez­ni a nézet­el­té­ré­sü­ket, a másik kettő pedig han­go­san kia­bál­va biz­tat­ta őket ebben.

Az egyik 20 éves vád­lott 2021 ápri­li­sá­ban a test­vé­re, és egy barát­ja tár­sa­sá­gá­ban Kadar­kút­ról a szom­széd köz­ség­ben talál­ha­tó kocs­má­hoz ment abból a cél­ból, hogy meg­be­szél­je rég­óta fenn­ál­ló vitá­ját a 24 éves hara­go­sá­val. A közöt­tük az ital­bolt előt­ti terü­le­ten kiala­kult szó­vál­tás hamar dula­ko­dás­sá fajult, majd az elkö­ve­tők körül­be­lül 3-4 per­cen keresz­tül lök­dös­ték, rán­gat­ták, ütöt­ték és rúg­ták egy­mást. Mind­eköz­ben a fia­ta­labb vád­lott test­vé­re és barát­ja – abból a cél­ból, hogy a másik vád­lot­tat meg­fé­lem­lít­sék, illet­ve az álta­luk támo­ga­tott felet biz­tas­sák – han­go­san kia­bál­va taná­csok­kal lát­ták el a vere­ke­dő­ket, ezért nekik, mint bűn­se­gé­dek­nek kell felel­ni­ük a bíró­ság előtt.

A Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban az ügyész­ség az idő­sebb vere­ke­dő fér­fi­val szem­ben köz­ér­de­kű munka, a fia­ta­labb, de bün­te­tett elő­éle­tű tár­sát ille­tő­en elzá­rás kisza­bá­sá­ra, az egyik bűn­se­géd vonat­ko­zá­sá­ban pró­bá­ra bocsá­tás alkal­ma­zá­sá­ra, a másik­kal szem­ben pedig pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

Az ese­mé­nye­ket az egyik szem­ta­nú a mobil­te­le­fon­já­val rögzítette: